نرخ قیمت سکه امروز 2021/01/21 ساعت 13:34

قیمت لحظه ای سکه امروز 2021/01/21 ساعت 13:34:38 برابر با 105,090,000 صد و پنج میلیون و نود هزار ریال که بالاترین نرخ 106,420,000 و پایین ترین نرخ 104,780,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 102,979,000 صد و دو  میلیون و نه صد و هفتاد و نه هزار ریال با بیشینه قیمتی 102,979,000 و کمینه قیمتی 102,979,000 […]

سکه امروز 106,120,000 ساعت 11:39

قیمت زنده سکه امامی 106,120,000 ریال امروز دو بهمن هزار و سیصد و نود و نه ساعت 11:39:33 قیمت سکه بهار آزادی قدیم 99,009,000 نود و نه میلیون و نه هزار ریال قیمت نیم سکه 56,000,000 پنجاه و شش میلیون ریال

قیمت سکه امروز ۱۳۹۹/۱۱/۱ ساعت 17:34

نرخ قیمت لحظه ای سکه روز ۱۳۹۹/۱۱/۱ ساعت 17:34:58 برابر با 102,920,000 صد و دو  میلیون و نه صد و بیست هزار ریال که بالاترین نرخ 105,620,000 و پایین ترین نرخ 101,880,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 99,979,000 نود و نه میلیون و نه صد و هفتاد و نه هزار ریال با بیشینه قیمتی 102,019,000 […]

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 15:33

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 15:33:57 برابر با 227,550 دویست و بیست و هفت هزار و پانصد و پنجاه ریال قیمت یورو 274,510 دویست و هفتاد و چهار هزار و پانصد و ده ریال قیمت پوند 316,510 سیصد و شانزده هزار و پانصد و ده ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه ای […]

نرخ قیمت سکه امروز 2021/01/20 ساعت 13:33

قیمت لحظه ای سکه امروز 2021/01/20 ساعت 13:33:30 برابر با 104,480,000 صد و چهار میلیون و چهار صد و هشتاد هزار ریال که بالاترین نرخ 105,620,000 و پایین ترین نرخ 101,880,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 101,019,000 صد و یک میلیون و نونزده هزار ریال با بیشینه قیمتی 101,019,000 و کمینه قیمتی 97,979,000 قیمت نیم […]

سکه امروز 104,590,000 ساعت 11:32

قیمت زنده سکه امامی 104,590,000 ریال امروز یک بهمن هزار و سیصد و نود و نه ساعت 11:32:26 قیمت سکه بهار آزادی قدیم 98,479,000 نود و هشت میلیون و چهار صد و هفتاد و نه هزار ریال قیمت نیم سکه 55,000,000 پنجاه و پنج میلیون ریال

قیمت سکه امروز ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت 17:31

نرخ قیمت لحظه ای سکه روز ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت 17:31:34 برابر با 101,890,000 صد و یک میلیون و هشت صد و نود هزار ریال که بالاترین نرخ 99,990,000 و پایین ترین نرخ 100,010,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 95,979,000 نود و پنج میلیون و نه صد و هفتاد و نه هزار ریال با بیشینه قیمتی 98,019,000 […]

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 15:35

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 15:35:16 برابر با 211,930 دویست و یازده هزار و نه صد و سی ریال قیمت یورو 256,980 دویست و پنجاه و شش هزار و نه صد و هشتاد ریال قیمت پوند 305,320 سیصد و پنج هزار و سیصد و بیست ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه […]

نرخ قیمت سکه امروز 2021/01/19 ساعت 13:31

قیمت لحظه ای سکه امروز 2021/01/19 ساعت 13:31:07 برابر با 101,580,000 صد و یک میلیون و پانصد و هشتاد هزار ریال که بالاترین نرخ 99,990,000 و پایین ترین نرخ 100,010,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 92,989,433 نود و دو  میلیون و نه صد و هشتاد و نه هزار و چهار صد و سی و سه […]

سکه امروز 99,090,000 ساعت 11:35

قیمت زنده سکه امامی 99,090,000 ریال امروز سی دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 11:35:45 قیمت سکه بهار آزادی قدیم 92,989,000 نود و دو  میلیون و نه صد و هشتاد و نه هزار ریال قیمت نیم سکه 53,200,000 پنجاه و سه میلیون و دویست هزار ریال