نرخ قیمت سکه امروز 2021/04/06 ساعت 14:34

قیمت لحظه ای سکه امروز 2021/04/06 ساعت 14:34:49 برابر با 107,720,000 صد و هفت میلیون و هفتصد و بیست هزار ریال که بالاترین نرخ 107,970,000 و پایین ترین نرخ 107,230,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 106,009,000 صد و شش میلیون و نه هزار ریال با بیشینه قیمتی 106,019,000 و کمینه قیمتی 105,979,000 قیمت نیم سکه […]

سکه امروز 107,590,000 ساعت 12:32

قیمت زنده سکه امامی 107,590,000 ریال امروز هفده فروردین هزار و چهارصد ساعت 12:32:43 قیمت سکه بهار آزادی قدیم 105,979,000 صد و پنج میلیون و نه صد و هفتاد و نه هزار ریال قیمت نیم سکه 64,500,000 شصت و چهار میلیون و پانصد هزار ریال

قیمت سکه امروز ۱۴۰۰/۱/۱۶ ساعت 18:32

نرخ قیمت لحظه ای سکه روز ۱۴۰۰/۱/۱۶ ساعت 18:32:06 برابر با 107,420,191 صد و هفت میلیون و چهار صد و بیست هزار و صد و نود و یک ریال که بالاترین نرخ 107,420,000 و پایین ترین نرخ 106,480,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 105,979,191 صد و پنج میلیون و نه صد و هفتاد و نه […]

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 16:35

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 16:35:31 برابر با 244,120 دویست و چهل و چهار هزار و صد و بیست ریال قیمت یورو 284,410 دویست و هشتاد و چهار هزار و چهار صد و ده ریال قیمت پوند 350,000 سیصد و پنجاه هزار ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه ای سکه امروز 2021/04/05 […]

نرخ قیمت سکه امروز 2021/04/05 ساعت 14:41

قیمت لحظه ای سکه امروز 2021/04/05 ساعت 14:41:00 برابر با 106,820,000 صد و شش میلیون و هشت صد و بیست هزار ریال که بالاترین نرخ 107,420,000 و پایین ترین نرخ 106,480,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 104,979,000 صد و چهار میلیون و نه صد و هفتاد و نه هزار ریال با بیشینه قیمتی 106,019,000 و […]

سکه امروز 106,640,000 ساعت 12:41

قیمت زنده سکه امامی 106,640,000 ریال امروز شانزده فروردین هزار و چهارصد ساعت 12:41:31 قیمت سکه بهار آزادی قدیم 105,009,000 صد و پنج میلیون و نه هزار ریال قیمت نیم سکه 64,600,000 شصت و چهار میلیون و ششصد هزار ریال

قیمت سکه امروز ۱۴۰۰/۱/۱۵ ساعت 18:32

نرخ قیمت لحظه ای سکه روز ۱۴۰۰/۱/۱۵ ساعت 18:32:39 برابر با 106,580,000 صد و شش میلیون و پانصد و هشتاد هزار ریال که بالاترین نرخ 107,120,000 و پایین ترین نرخ 106,280,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 106,009,000 صد و شش میلیون و نه هزار ریال با بیشینه قیمتی 106,019,000 و کمینه قیمتی 103,979,000 قیمت نیم […]

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 16:32

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 16:32:10 برابر با 242,640 دویست و چهل و دو  هزار و ششصد و چهل ریال قیمت یورو 282,760 دویست و هشتاد و دو  هزار و هفتصد و شصت ریال قیمت پوند 348,230 سیصد و چهل و هشت هزار و دویست و سی ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت […]

نرخ قیمت سکه امروز 2021/04/04 ساعت 14:32

قیمت لحظه ای سکه امروز 2021/04/04 ساعت 14:32:17 برابر با 106,890,000 صد و شش میلیون و هشت صد و نود هزار ریال که بالاترین نرخ 107,120,000 و پایین ترین نرخ 106,280,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 103,979,000 صد و سه میلیون و نه صد و هفتاد و نه هزار ریال با بیشینه قیمتی 104,019,000 و […]

سکه امروز 106,980,000 ساعت 12:33

قیمت زنده سکه امامی 106,980,000 ریال امروز پانزده فروردین هزار و چهارصد ساعت 12:33:09 قیمت سکه بهار آزادی قدیم 104,019,000 صد و چهار میلیون و نونزده هزار ریال قیمت نیم سکه 65,000,000 شصت و پنج میلیون ریال