نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 16:35

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 16:35:51 برابر با 240,220 دویست و چهل هزار و دویست و بیست ریال قیمت یورو 285,340 دویست و هشتاد و پنج هزار و سیصد و چهل ریال قیمت پوند 341,870 سیصد و چهل و یک هزار و هشت صد و هفتاد ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه […]

نرخ قیمت سکه امروز 2021/06/13 ساعت 14:32

قیمت لحظه ای سکه امروز 2021/06/13 ساعت 14:32:46 برابر با 106,680,000 صد و شش میلیون و ششصد و هشتاد هزار ریال که بالاترین نرخ 107,120,000 و پایین ترین نرخ 106,330,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 105,980,000 صد و پنج میلیون و نه صد و هشتاد هزار ریال با بیشینه قیمتی 106,020,000 و کمینه قیمتی 105,480,000 […]

سکه امروز 106,690,000 ساعت 12:33

قیمت زنده سکه امامی 106,690,000 ریال امروز بیست و سه خرداد هزار و چهارصد ساعت 12:33:46 قیمت سکه بهار آزادی قدیم 105,520,000 صد و پنج میلیون و پانصد و بیست هزار ریال قیمت نیم سکه 58,500,000 پنجاه و هشت میلیون و پانصد هزار ریال

قیمت سکه امروز ۱۴۰۰/۳/۲۲ ساعت 18:31

نرخ قیمت لحظه ای سکه روز ۱۴۰۰/۳/۲۲ ساعت 18:31:34 برابر با 104,820,000 صد و چهار میلیون و هشت صد و بیست هزار ریال که بالاترین نرخ 105,570,000 و پایین ترین نرخ 104,480,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 104,480,000 صد و چهار میلیون و چهار صد و هشتاد هزار ریال با بیشینه قیمتی 105,020,000 و کمینه […]

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 16:32

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 16:32:54 برابر با 236,250 دویست و سی و شش هزار و دویست و پنجاه ریال قیمت یورو 280,830 دویست و هشتاد هزار و هشت صد و سی ریال قیمت پوند 336,250 سیصد و سی و شش هزار و دویست و پنجاه ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه […]

نرخ قیمت سکه امروز 2021/06/12 ساعت 14:31

قیمت لحظه ای سکه امروز 2021/06/12 ساعت 14:31:16 برابر با 105,440,000 صد و پنج میلیون و چهار صد و چهل هزار ریال که بالاترین نرخ 105,570,000 و پایین ترین نرخ 104,480,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 104,980,000 صد و چهار میلیون و نه صد و هشتاد هزار ریال با بیشینه قیمتی 105,020,000 و کمینه قیمتی […]

سکه امروز 104,870,000 ساعت 12:31

قیمت زنده سکه امامی 104,870,000 ریال امروز بیست و دو خرداد هزار و چهارصد ساعت 12:31:48 قیمت سکه بهار آزادی قدیم 103,990,000 صد و سه میلیون و نه صد و نود هزار ریال قیمت نیم سکه 57,500,000 پنجاه و هفت میلیون و پانصد هزار ریال

قیمت سکه امروز ۱۴۰۰/۳/۲۱ ساعت 18:32

نرخ قیمت لحظه ای سکه روز ۱۴۰۰/۳/۲۱ ساعت 18:32:34 برابر با 106,770,000 صد و شش میلیون و هفتصد و هفتاد هزار ریال که بالاترین نرخ 106,870,000 و پایین ترین نرخ 106,530,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 105,520,000 صد و پنج میلیون و پانصد و بیست هزار ریال با بیشینه قیمتی 106,020,000 و کمینه قیمتی 105,480,000 […]

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 16:31

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 16:31:09 برابر با 239,365 دویست و سی و نه هزار و سیصد و شصت و پنج ریال قیمت یورو 289,315 دویست و هشتاد و نه هزار و سیصد و پانزده ریال قیمت پوند 340,465 سیصد و چهل هزار و چهار صد و شصت و پنج ریال. نرخ قیمت دلار طلا […]

نرخ قیمت سکه امروز 2021/06/11 ساعت 14:31

قیمت لحظه ای سکه امروز 2021/06/11 ساعت 14:31:16 برابر با 106,770,000 صد و شش میلیون و هفتصد و هفتاد هزار ریال که بالاترین نرخ 106,870,000 و پایین ترین نرخ 106,530,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 105,520,000 صد و پنج میلیون و پانصد و بیست هزار ریال با بیشینه قیمتی 106,020,000 و کمینه قیمتی 105,480,000 قیمت […]