ارز

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 15:33

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 15:33:05 برابر با 237,848 دویست و سی و هفت هزار و هشت صد و چهل و هشت ریال قیمت یورو 285,838 دویست و هشتاد و پنج هزار و هشت صد و سی و هشت ریال قیمت پوند 330,388 سیصد و سی هزار و سیصد و هشتاد و هشت ریال. نرخ …

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 15:33 ادامه »

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 15:33

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 15:33:50 برابر با 237,520 دویست و سی و هفت هزار و پانصد و بیست ریال قیمت یورو 285,450 دویست و هشتاد و پنج هزار و چهار صد و پنجاه ریال قیمت پوند 326,790 سیصد و بیست و شش هزار و هفتصد و نود ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه …

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 15:33 ادامه »

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 15:32

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 15:32:28 برابر با 237,680 دویست و سی و هفت هزار و ششصد و هشتاد ریال قیمت یورو 286,400 دویست و هشتاد و شش هزار و چهار صد ریال قیمت پوند 329,710 سیصد و بیست و نه هزار و هفتصد و ده ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه …

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 15:32 ادامه »

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 15:31

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 15:31:24 برابر با 239,720 دویست و سی و نه هزار و هفتصد و بیست ریال قیمت یورو 288,510 دویست و هشتاد و هشت هزار و پانصد و ده ریال قیمت پوند 337,030 سیصد و سی و هفت هزار وسی ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه ای …

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 15:31 ادامه »

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 15:35

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 15:35:13 برابر با 238,640 دویست و سی و هشت هزار و ششصد و چهل ریال قیمت یورو 289,510 دویست و هشتاد و نه هزار و پانصد و ده ریال قیمت پوند 337,000 سیصد و سی و هفت هزار ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه ای سکه امروز …

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 15:35 ادامه »

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 15:33

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 15:33:04 برابر با 239,150 دویست و سی و نه هزار و صد و پنجاه ریال قیمت یورو 290,490 دویست و نود هزار و چهار صد و نود ریال قیمت پوند 339,570 سیصد و سی و نه هزار و پانصد و هفتاد ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه …

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 15:33 ادامه »

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 15:33

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 15:33:23 برابر با 237,210 دویست و سی و هفت هزار و دویست و ده ریال قیمت یورو 288,010 دویست و هشتاد و هشت هزار وده ریال قیمت پوند 337,650 سیصد و سی و هفت هزار و ششصد و پنجاه ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه ای سکه …

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 15:33 ادامه »

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 15:31

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 15:31:16 برابر با 232,136 دویست و سی و دو  هزار و صد و سی و شش ریال قیمت یورو 281,010 دویست و هشتاد و یک هزار وده ریال قیمت پوند 330,136 سیصد و سی هزار و صد و سی و شش ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه …

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 15:31 ادامه »

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 15:39

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 15:39:04 برابر با 232,578 دویست و سی و دو  هزار و پانصد و هفتاد و هشت ریال قیمت یورو 281,010 دویست و هشتاد و یک هزار وده ریال قیمت پوند 329,010 سیصد و بیست و نه هزار وده ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه ای سکه امروز …

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 15:39 ادامه »

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 15:37

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 15:37:35 برابر با 234,050 دویست و سی و چهار هزار وپنجاه ریال قیمت یورو 283,990 دویست و هشتاد و سه هزار و نه صد و نود ریال قیمت پوند 329,270 سیصد و بیست و نه هزار و دویست و هفتاد ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه ای …

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 15:37 ادامه »