نرخ لحظه ای

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 15:35

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 15:35:16 برابر با 257,680 دویست و پنجاه و هفت هزار و ششصد و هشتاد ریال قیمت یورو 315,510 سیصد و پانزده هزار و پانصد و ده ریال قیمت پوند 355,140 سیصد و پنجاه و پنج هزار و صد و چهل ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه ای …

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 15:35 ادامه »

نرخ قیمت سکه امروز 2021/01/04 ساعت 13:32

قیمت لحظه ای سکه امروز 2021/01/04 ساعت 13:32:07 برابر با 120,160,000 صد و بیست میلیون و صد و شصت هزار ریال که بالاترین نرخ 121,970,000 و پایین ترین نرخ 118,780,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 117,009,000 صد و هفده میلیون و نه هزار ریال با بیشینه قیمتی 117,019,000 و کمینه قیمتی 114,979,000 قیمت نیم سکه …

نرخ قیمت سکه امروز 2021/01/04 ساعت 13:32 ادامه »

سکه امروز 119,010,000 ساعت 11:47

قیمت زنده سکه امامی 119,010,000 ریال امروز پانزده دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 11:47:54 قیمت سکه بهار آزادی قدیم 114,989,042 صد و چهارده میلیون و نه صد و هشتاد و نه هزار وچهل و دو  ریال قیمت نیم سکه 62,800,000 شصت و دو  میلیون و هشت صد هزار ریال

قیمت سکه امروز ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ ساعت 17:33

نرخ قیمت لحظه ای سکه روز ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ ساعت 17:33:12 برابر با 118,520,000 صد و هجده میلیون و پانصد و بیست هزار ریال که بالاترین نرخ 118,520,000 و پایین ترین نرخ 117,180,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 114,989,000 صد و چهارده میلیون و نه صد و هشتاد و نه هزار ریال با بیشینه قیمتی 115,019,000 و …

قیمت سکه امروز ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ ساعت 17:33 ادامه »

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 15:31

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 15:31:21 برابر با 255,730 دویست و پنجاه و پنج هزار و هفتصد و سی ریال قیمت یورو 313,010 سیصد و سیزده هزار وده ریال قیمت پوند 354,450 سیصد و پنجاه و چهار هزار و چهار صد و پنجاه ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه ای سکه امروز …

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 15:31 ادامه »

نرخ قیمت سکه امروز 2021/01/03 ساعت 13:33

قیمت لحظه ای سکه امروز 2021/01/03 ساعت 13:33:22 برابر با 118,290,000 صد و هجده میلیون و دویست و نود هزار ریال که بالاترین نرخ 118,420,000 و پایین ترین نرخ 117,180,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 114,009,000 صد و چهارده میلیون و نه هزار ریال با بیشینه قیمتی 114,019,000 و کمینه قیمتی 113,979,000 قیمت نیم سکه …

نرخ قیمت سکه امروز 2021/01/03 ساعت 13:33 ادامه »

قیمت سکه امروز ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ ساعت 17:39

نرخ قیمت لحظه ای سکه روز ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ ساعت 17:39:44 برابر با 116,820,000 صد و شانزده میلیون و هشت صد و بیست هزار ریال که بالاترین نرخ 117,570,000 و پایین ترین نرخ 116,530,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 114,009,000 صد و چهارده میلیون و نه هزار ریال با بیشینه قیمتی 114,019,000 و کمینه قیمتی 113,979,000 قیمت …

قیمت سکه امروز ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ ساعت 17:39 ادامه »

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 15:32

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 15:32:58 برابر با 256,140 دویست و پنجاه و شش هزار و صد و چهل ریال قیمت یورو 313,510 سیصد و سیزده هزار و پانصد و ده ریال قیمت پوند 353,490 سیصد و پنجاه و سه هزار و چهار صد و نود ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه …

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 15:32 ادامه »

نرخ قیمت سکه امروز 2021/01/02 ساعت 13:37

قیمت لحظه ای سکه امروز 2021/01/02 ساعت 13:37:07 برابر با 116,780,000 صد و شانزده میلیون و هفتصد و هشتاد هزار ریال که بالاترین نرخ 117,570,000 و پایین ترین نرخ 116,680,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 114,009,000 صد و چهارده میلیون و نه هزار ریال با بیشینه قیمتی 114,019,000 و کمینه قیمتی 113,979,000 قیمت نیم سکه …

نرخ قیمت سکه امروز 2021/01/02 ساعت 13:37 ادامه »