قیمت سکه در سایت نیم سکه

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه امامی2982100000286010000298210000۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۳:۳۰:۰۰
سکه بهار آزادی2822600000278310000282310000۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰
نیم سکه1853000000185300000185300000۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰
ربع سکه1122000000112200000112200000۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰
سکه گرمی6810000006810000068100000۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
حباب سکه امامی7265000006560000077940000۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰
حباب سکه بهار آزادی5660000005644000061940000۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰
حباب نیم سکه7233000007191000074980000۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰
حباب ربع سکه5564000005493000056960000۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰
حباب سکه گرمی4026000003989000040910000۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰

قیمت سکه پارسیانقیمت نقرهقیمت طلای 18 عیارقیمت دلارقیمت طلاقیمت سکهقیمت شمش طلاقیمت سکه پارسیانقیمت طلای 18 عیار

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه پارسیان ۰/۱۰۰3520800035208003520800۱۴۰۲/۱/۹ ۰۰:۵۷:۰۰
سکه پارسیان ۰/۱۵۰5281200052812005281200۱۴۰۲/۱/۹ ۰۰:۵۷:۰۰
سکه پارسیان ۰/۲۰۰7041600070416007041600۱۴۰۲/۱/۹ ۰۰:۵۷:۰۰
سکه پارسیان ۰/۲۵۰8802000088020008802000۱۴۰۲/۱/۹ ۰۰:۵۷:۰۰
سکه پارسیان ۰/۳۰۰1056240001056240010562400۱۴۰۲/۱/۹ ۰۰:۵۷:۰۰
سکه پارسیان ۰/۳۵۰1232280001232280012322800۱۴۰۲/۱/۹ ۰۰:۵۷:۰۰
سکه پارسیان ۰/۴۰۰1408320001408320014083200۱۴۰۲/۱/۹ ۰۰:۵۷:۰۰
سکه پارسیان ۰/۴۵۰1584360001584360015843600۱۴۰۲/۱/۹ ۰۰:۵۷:۰۰
سکه پارسیان ۰/۵۰۰1760400001760400017604000۱۴۰۲/۱/۹ ۰۰:۵۷:۰۰
سکه پارسیان ۰/۶۰۰2112480002112480021124800۱۴۰۲/۱/۹ ۰۰:۵۷:۰۰
سکه پارسیان ۰/۷۰۰2464560002464560024645600۱۴۰۲/۱/۹ ۰۰:۵۷:۰۰
سکه پارسیان ۰/۸۰۰2816640002816640028166400۱۴۰۲/۱/۹ ۰۰:۵۷:۰۰
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه پارسیان ۰/۹۰۰3168720003168720031687200۱۴۰۲/۱/۹ ۰۰:۵۷:۰۰
سکه پارسیان ۱/۰۰۰3520800003520800035208000۱۴۰۲/۱/۹ ۰۰:۵۷:۰۰
سکه پارسیان ۱/۱۰۰3872880003872880038728800۱۴۰۲/۱/۹ ۰۰:۵۷:۰۰
سکه پارسیان ۱/۲۰۰4224960004224960042249600۱۴۰۲/۱/۹ ۰۰:۵۷:۰۰
سکه پارسیان ۱/۳۰۰4577040004577040045770400۱۴۰۲/۱/۹ ۰۰:۵۷:۰۰
سکه پارسیان ۱/۴۰۰4929120004929120049291200۱۴۰۲/۱/۹ ۰۰:۵۷:۰۰
سکه پارسیان ۱/۵۰۰5281200005281200052812000۱۴۰۲/۱/۹ ۰۰:۵۷:۰۰
سکه پارسیان ۱/۶۰۰5633280005633280056332800۱۴۰۲/۱/۹ ۰۰:۵۷:۰۰
سکه پارسیان ۱/۷۰۰5985360005985360059853600۱۴۰۲/۱/۹ ۰۰:۵۷:۰۰
سکه پارسیان ۱/۸۰۰6337440006337440063374400۱۴۰۲/۱/۹ ۰۰:۵۷:۰۰
سکه پارسیان ۱/۹۰۰6689520006689520066895200۱۴۰۲/۱/۹ ۰۰:۵۷:۰۰
سکه پارسیان ۲/۰۰۰7041600007041600070416000۱۴۰۲/۱/۹ ۰۰:۵۷:۰۰