قیمت سکه در سایت نیم سکه

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه امامی4100500004020000405960000410600000۱۴۰۳/۵/۲ ۲۱:۰۰:۰۷
سکه بهار آزادی3758500005050000370800000376200000۱۴۰۳/۵/۲ ۱۷:۳۰:۰۷
نیم سکه2271000002500000224600000227100000۱۴۰۳/۵/۲ ۱۴:۴۵:۴۸
ربع سکه1469000001500000145400000146900000۱۴۰۳/۵/۲ ۱۴:۴۵:۵۰
سکه گرمی7020000010000006920000070200000۱۴۰۳/۵/۲ ۱۲:۳۳:۲۷
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
حباب سکه امامی7939000011100007563000079420000۱۴۰۳/۵/۲ ۱۷:۳۰:۰۵
حباب سکه بهار آزادی45790000800004157000046110000۱۴۰۳/۵/۲ ۱۷:۳۰:۰۵
حباب نیم سکه61960000600005986000061970000۱۴۰۳/۵/۲ ۱۷:۳۰:۰۴
حباب ربع سکه642000002100006273000064210000۱۴۰۳/۵/۲ ۱۷:۳۰:۰۵
حباب سکه گرمی295000003700002836000029500000۱۴۰۳/۵/۲ ۱۷:۳۰:۰۳

قیمت سکه پارسیانقیمت نقرهقیمت طلای 18 عیارقیمت دلارقیمت طلاقیمت سکهقیمت شمش طلاقیمت سکه پارسیانقیمت طلای 18 عیار

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه پارسیان ۰/۱۰۰4482800044828004482800۱۴۰۳/۵/۲ ۱۸:۲۴:۱۳
سکه پارسیان ۰/۱۵۰6724200067242006724200۱۴۰۳/۵/۲ ۱۸:۲۴:۱۳
سکه پارسیان ۰/۲۰۰8965600089656008965600۱۴۰۳/۵/۲ ۱۸:۲۴:۱۳
سکه پارسیان ۰/۲۵۰1120700001120700011207000۱۴۰۳/۵/۲ ۱۸:۲۴:۱۳
سکه پارسیان ۰/۳۰۰1344840001344840013448400۱۴۰۳/۵/۲ ۱۸:۲۴:۱۳
سکه پارسیان ۰/۳۵۰1568980001568980015689800۱۴۰۳/۵/۲ ۱۸:۲۴:۱۳
سکه پارسیان ۰/۴۰۰1793120001793120017931200۱۴۰۳/۵/۲ ۱۸:۲۴:۱۳
سکه پارسیان ۰/۴۵۰2017260002017260020172600۱۴۰۳/۵/۲ ۱۸:۲۴:۱۳
سکه پارسیان ۰/۵۰۰2241400002241400022414000۱۴۰۳/۵/۲ ۱۸:۲۴:۱۳
سکه پارسیان ۰/۶۰۰2689680002689680026896800۱۴۰۳/۵/۲ ۱۸:۲۴:۱۳
سکه پارسیان ۰/۷۰۰3137960003137960031379600۱۴۰۳/۵/۲ ۱۸:۲۴:۱۳
سکه پارسیان ۰/۸۰۰3586240003586240035862400۱۴۰۳/۵/۲ ۱۸:۲۴:۱۳
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه پارسیان ۰/۹۰۰4034520004034520040345200۱۴۰۳/۵/۲ ۱۸:۲۴:۱۳
سکه پارسیان ۱/۰۰۰4482800004482800044828000۱۴۰۳/۵/۲ ۱۸:۲۴:۱۳
سکه پارسیان ۱/۱۰۰4931080004931080049310800۱۴۰۳/۵/۲ ۱۸:۲۴:۱۳
سکه پارسیان ۱/۲۰۰5379360005379360053793600۱۴۰۳/۵/۲ ۱۸:۲۴:۱۳
سکه پارسیان ۱/۳۰۰5827640005827640058276400۱۴۰۳/۵/۲ ۱۸:۲۴:۱۳
سکه پارسیان ۱/۴۰۰6275920006275920062759200۱۴۰۳/۵/۲ ۱۸:۲۴:۱۳
سکه پارسیان ۱/۵۰۰6724200006724200067242000۱۴۰۳/۵/۲ ۱۸:۲۴:۱۳
سکه پارسیان ۱/۶۰۰7172480007172480071724800۱۴۰۳/۵/۲ ۱۸:۲۴:۱۳
سکه پارسیان ۱/۷۰۰7620760007620760076207600۱۴۰۳/۵/۲ ۱۸:۲۴:۱۳
سکه پارسیان ۱/۸۰۰8069040008069040080690400۱۴۰۳/۵/۲ ۱۸:۲۴:۱۳
سکه پارسیان ۱/۹۰۰8517320008517320085173200۱۴۰۳/۵/۲ ۱۸:۲۴:۱۳
سکه پارسیان ۲/۰۰۰8965600008965600089656000۱۴۰۳/۵/۲ ۱۸:۲۴:۱۳