قیمت سکه در سایت نیم سکه

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه امامی119370000640000118550000119380000۱۴۰۰/۸/۵ ۲۱:۰۱:۱۲
سکه بهار آزادی116390000970000115380000116420000۱۴۰۰/۸/۵ ۱۷:۳۱:۳۴
نیم سکه615000003000006150000061500000۱۴۰۰/۸/۵ ۱۱:۰۳:۴۳
ربع سکه360500003000003605000036050000۱۴۰۰/۸/۵ ۱۱:۰۴:۰۹
سکه گرمی22620000500002262000022620000۱۴۰۰/۸/۵ ۱۱:۰۳:۴۲
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
حباب سکه امامی160000045000014000002630000۱۴۰۰/۸/۵ ۱۷:۳۱:۳۵
حباب سکه بهار آزادی1420000900005500001630000۱۴۰۰/۸/۵ ۱۷:۲۸:۵۸
حباب نیم سکه229000024000021800003030000۱۴۰۰/۸/۵ ۱۷:۲۸:۵۸
حباب ربع سکه64200003000063700006790000۱۴۰۰/۸/۵ ۱۷:۲۸:۵۸
حباب سکه گرمی80300008000080000008210000۱۴۰۰/۸/۵ ۱۷:۲۰:۰۱
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه پارسیان ۰/۱۰۰1567700015677001567700۱۴۰۰/۸/۵ ۲۳:۲۶:۲۳
سکه پارسیان ۰/۱۵۰2351550023515502351550۱۴۰۰/۸/۵ ۲۳:۲۶:۲۳
سکه پارسیان ۰/۲۰۰3135400031354003135400۱۴۰۰/۸/۵ ۲۳:۲۶:۲۳
سکه پارسیان ۰/۲۵۰3919250039192503919250۱۴۰۰/۸/۵ ۲۳:۲۶:۲۳
سکه پارسیان ۰/۳۰۰4703100047031004703100۱۴۰۰/۸/۵ ۲۳:۲۶:۲۳
سکه پارسیان ۰/۳۵۰5486950054869505486950۱۴۰۰/۸/۵ ۲۳:۲۶:۲۳
سکه پارسیان ۰/۴۰۰6270800062708006270800۱۴۰۰/۸/۵ ۲۳:۲۶:۲۳
سکه پارسیان ۰/۴۵۰7054650070546507054650۱۴۰۰/۸/۵ ۲۳:۲۶:۲۳
سکه پارسیان ۰/۵۰۰7838500078385007838500۱۴۰۰/۸/۵ ۲۳:۲۶:۲۳
سکه پارسیان ۰/۶۰۰9406200094062009406200۱۴۰۰/۸/۵ ۲۳:۲۶:۲۳
سکه پارسیان ۰/۷۰۰1097390001097390010973900۱۴۰۰/۸/۵ ۲۳:۲۶:۲۳
سکه پارسیان ۰/۸۰۰1254160001254160012541600۱۴۰۰/۸/۵ ۲۳:۲۶:۲۳
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه پارسیان ۰/۹۰۰1410930001410930014109300۱۴۰۰/۸/۵ ۲۳:۲۶:۲۳
سکه پارسیان ۱/۰۰۰1567700001567700015677000۱۴۰۰/۸/۵ ۲۳:۲۶:۲۳
سکه پارسیان ۱/۱۰۰1724470001724470017244700۱۴۰۰/۸/۵ ۲۳:۲۶:۲۳
سکه پارسیان ۱/۲۰۰1881240001881240018812400۱۴۰۰/۸/۵ ۲۳:۲۶:۲۳
سکه پارسیان ۱/۳۰۰2038010002038010020380100۱۴۰۰/۸/۵ ۲۳:۲۶:۲۳
سکه پارسیان ۱/۴۰۰2194780002194780021947800۱۴۰۰/۸/۵ ۲۳:۲۶:۲۳
سکه پارسیان ۱/۵۰۰2351550002351550023515500۱۴۰۰/۸/۵ ۲۳:۲۶:۲۳
سکه پارسیان ۱/۶۰۰2508320002508320025083200۱۴۰۰/۸/۵ ۲۳:۲۶:۲۳
سکه پارسیان ۱/۷۰۰2665090002665090026650900۱۴۰۰/۸/۵ ۲۳:۲۶:۲۳
سکه پارسیان ۱/۸۰۰2821860002821860028218600۱۴۰۰/۸/۵ ۲۳:۲۶:۲۳
سکه پارسیان ۱/۹۰۰2978630002978630029786300۱۴۰۰/۸/۵ ۲۳:۲۶:۲۳
سکه پارسیان ۲/۰۰۰3135400003135400031354000۱۴۰۰/۸/۵ ۲۳:۲۶:۲۳