قیمت سکه در سایت نیم سکه

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه امامی12683000050000126400000126880000۱۴۰۰/۹/۱۱ ۲۰:۲۹:۵۳
سکه بهار آزادی12438000080000124370000124460000۱۴۰۰/۹/۱۱ ۱۶:۵۹:۵۹
نیم سکه66250000800006625000066500000۱۴۰۰/۹/۱۱ ۱۱:۰۳:۵۶
ربع سکه382500001200003825000038250000۱۴۰۰/۹/۱۱ ۱۱:۰۰:۱۴
سکه گرمی23320000300002332000023420000۱۴۰۰/۹/۱۱ ۱۱:۰۴:۱۷
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
حباب سکه امامی361000010000030800004310000۱۴۰۰/۹/۱۱ ۱۶:۵۹:۵۹
حباب سکه بهار آزادی130000008100002060000۱۴۰۰/۹/۱۱ ۱۶:۵۹:۵۹
حباب نیم سکه44100006000041600004830000۱۴۰۰/۹/۱۱ ۱۶:۵۹:۵۹
حباب ربع سکه731000010000071800007490000۱۴۰۰/۹/۱۱ ۱۶:۵۹:۵۹
حباب سکه گرمی80800002000080200008220000۱۴۰۰/۹/۱۱ ۱۶:۵۹:۵۱
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه پارسیان ۰/۱۰۰1678500016785001678500۱۴۰۰/۹/۱۱ ۲۲:۲۱:۴۴
سکه پارسیان ۰/۱۵۰2517750025177502517750۱۴۰۰/۹/۱۱ ۲۲:۲۱:۴۴
سکه پارسیان ۰/۲۰۰3357000033570003357000۱۴۰۰/۹/۱۱ ۲۲:۲۱:۴۴
سکه پارسیان ۰/۲۵۰4196250041962504196250۱۴۰۰/۹/۱۱ ۲۲:۲۱:۴۴
سکه پارسیان ۰/۳۰۰5035500050355005035500۱۴۰۰/۹/۱۱ ۲۲:۲۱:۴۴
سکه پارسیان ۰/۳۵۰5874750058747505874750۱۴۰۰/۹/۱۱ ۲۲:۲۱:۴۴
سکه پارسیان ۰/۴۰۰6714000067140006714000۱۴۰۰/۹/۱۱ ۲۲:۲۱:۴۴
سکه پارسیان ۰/۴۵۰7553250075532507553250۱۴۰۰/۹/۱۱ ۲۲:۲۱:۴۴
سکه پارسیان ۰/۵۰۰8392500083925008392500۱۴۰۰/۹/۱۱ ۲۲:۲۱:۴۴
سکه پارسیان ۰/۶۰۰1007100001007100010071000۱۴۰۰/۹/۱۱ ۲۲:۲۱:۴۴
سکه پارسیان ۰/۷۰۰1174950001174950011749500۱۴۰۰/۹/۱۱ ۲۲:۲۱:۴۴
سکه پارسیان ۰/۸۰۰1342800001342800013428000۱۴۰۰/۹/۱۱ ۲۲:۲۱:۴۴
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه پارسیان ۰/۹۰۰1510650001510650015106500۱۴۰۰/۹/۱۱ ۲۲:۲۱:۴۴
سکه پارسیان ۱/۰۰۰1678500001678500016785000۱۴۰۰/۹/۱۱ ۲۲:۲۱:۴۴
سکه پارسیان ۱/۱۰۰1846350001846350018463500۱۴۰۰/۹/۱۱ ۲۲:۲۱:۴۴
سکه پارسیان ۱/۲۰۰2014200002014200020142000۱۴۰۰/۹/۱۱ ۲۲:۲۱:۴۴
سکه پارسیان ۱/۳۰۰2182050002182050021820500۱۴۰۰/۹/۱۱ ۲۲:۲۱:۴۴
سکه پارسیان ۱/۴۰۰2349900002349900023499000۱۴۰۰/۹/۱۱ ۲۲:۲۱:۴۴
سکه پارسیان ۱/۵۰۰2517750002517750025177500۱۴۰۰/۹/۱۱ ۲۲:۲۱:۴۴
سکه پارسیان ۱/۶۰۰2685600002685600026856000۱۴۰۰/۹/۱۱ ۲۲:۲۱:۴۴
سکه پارسیان ۱/۷۰۰2853450002853450028534500۱۴۰۰/۹/۱۱ ۲۲:۲۱:۴۴
سکه پارسیان ۱/۸۰۰3021300003021300030213000۱۴۰۰/۹/۱۱ ۲۲:۲۱:۴۴
سکه پارسیان ۱/۹۰۰3189150003189150031891500۱۴۰۰/۹/۱۱ ۲۲:۲۱:۴۴
سکه پارسیان ۲/۰۰۰3357000003357000033570000۱۴۰۰/۹/۱۱ ۲۲:۲۱:۴۴