قیمت سکه در سایت نیم سکه

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه امامی2935300003940000293450000297490000۱۴۰۲/۹/۱۴ ۲۱:۰۰:۱۲
سکه بهار آزادی2590100001940000258850000261000000۱۴۰۲/۹/۱۴ ۱۷:۳۰:۱۲
نیم سکه1551000001500000155100000155600000۱۴۰۲/۹/۱۴ ۱۳:۴۹:۳۵
ربع سکه1049000001500000104900000105400000۱۴۰۲/۹/۱۴ ۱۳:۴۹:۴۲
سکه گرمی5770000010000005770000058200000۱۴۰۲/۹/۱۴ ۱۳:۴۹:۳۳
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
حباب سکه امامی5077000036400005071000053810000۱۴۰۲/۹/۱۴ ۱۷:۳۰:۰۹
حباب سکه بهار آزادی1685000016400001648000018140000۱۴۰۲/۹/۱۴ ۱۷:۳۰:۱۰
حباب نیم سکه3389000013500003376000034840000۱۴۰۲/۹/۱۴ ۱۷:۳۰:۰۹
حباب ربع سکه4417000014200004415000045400000۱۴۰۲/۹/۱۴ ۱۷:۲۸:۲۸
حباب سکه گرمی278000009700002779000028670000۱۴۰۲/۹/۱۴ ۱۷:۲۸:۲۶

قیمت سکه پارسیانقیمت نقرهقیمت طلای 18 عیارقیمت دلارقیمت طلاقیمت سکهقیمت شمش طلاقیمت سکه پارسیانقیمت طلای 18 عیار

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه پارسیان ۰/۱۰۰3315200033152003315200۱۴۰۲/۹/۱۴ ۲۲:۲۲:۵۲
سکه پارسیان ۰/۱۵۰4972800049728004972800۱۴۰۲/۹/۱۴ ۲۲:۲۲:۵۲
سکه پارسیان ۰/۲۰۰6630400066304006630400۱۴۰۲/۹/۱۴ ۲۲:۲۲:۵۲
سکه پارسیان ۰/۲۵۰8288000082880008288000۱۴۰۲/۹/۱۴ ۲۲:۲۲:۵۲
سکه پارسیان ۰/۳۰۰9945600099456009945600۱۴۰۲/۹/۱۴ ۲۲:۲۲:۵۲
سکه پارسیان ۰/۳۵۰1160320001160320011603200۱۴۰۲/۹/۱۴ ۲۲:۲۲:۵۲
سکه پارسیان ۰/۴۰۰1326080001326080013260800۱۴۰۲/۹/۱۴ ۲۲:۲۲:۵۲
سکه پارسیان ۰/۴۵۰1491840001491840014918400۱۴۰۲/۹/۱۴ ۲۲:۲۲:۵۲
سکه پارسیان ۰/۵۰۰1657600001657600016576000۱۴۰۲/۹/۱۴ ۲۲:۲۲:۵۲
سکه پارسیان ۰/۶۰۰1989120001989120019891200۱۴۰۲/۹/۱۴ ۲۲:۲۲:۵۲
سکه پارسیان ۰/۷۰۰2320640002320640023206400۱۴۰۲/۹/۱۴ ۲۲:۲۲:۵۲
سکه پارسیان ۰/۸۰۰2652160002652160026521600۱۴۰۲/۹/۱۴ ۲۲:۲۲:۵۲
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه پارسیان ۰/۹۰۰2983680002983680029836800۱۴۰۲/۹/۱۴ ۲۲:۲۲:۵۲
سکه پارسیان ۱/۰۰۰3315200003315200033152000۱۴۰۲/۹/۱۴ ۲۲:۲۲:۵۲
سکه پارسیان ۱/۱۰۰3646720003646720036467200۱۴۰۲/۹/۱۴ ۲۲:۲۲:۵۲
سکه پارسیان ۱/۲۰۰3978240003978240039782400۱۴۰۲/۹/۱۴ ۲۲:۲۲:۵۲
سکه پارسیان ۱/۳۰۰4309760004309760043097600۱۴۰۲/۹/۱۴ ۲۲:۲۲:۵۲
سکه پارسیان ۱/۴۰۰4641280004641280046412800۱۴۰۲/۹/۱۴ ۲۲:۲۲:۵۲
سکه پارسیان ۱/۵۰۰4972800004972800049728000۱۴۰۲/۹/۱۴ ۲۲:۲۲:۵۲
سکه پارسیان ۱/۶۰۰5304320005304320053043200۱۴۰۲/۹/۱۴ ۲۲:۲۲:۵۲
سکه پارسیان ۱/۷۰۰5635840005635840056358400۱۴۰۲/۹/۱۴ ۲۲:۲۲:۵۲
سکه پارسیان ۱/۸۰۰5967360005967360059673600۱۴۰۲/۹/۱۴ ۲۲:۲۲:۵۲
سکه پارسیان ۱/۹۰۰6298880006298880062988800۱۴۰۲/۹/۱۴ ۲۲:۲۲:۵۲
سکه پارسیان ۲/۰۰۰6630400006630400066304000۱۴۰۲/۹/۱۴ ۲۲:۲۲:۵۲