قیمت سکه در سایت نیم سکه

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه امامی11336000060000113230000114520000۱۴۰۰/۵/۱۱ ۱۷:۰۰:۵۵
سکه بهار آزادی10878000010000108780000109320000۱۴۰۰/۵/۱۱ ۱۲:۲۷:۱۳
نیم سکه592000002000005920000059200000۱۴۰۰/۵/۱۱ ۱۱:۰۹:۵۰
ربع سکه378500001000003785000037850000۱۴۰۰/۵/۱۱ ۱۱:۰۹:۵۷
سکه گرمی23650000300002365000023650000۱۴۰۰/۵/۱۱ ۱۱:۰۹:۵۰
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
حباب سکه امامی366000016000034300004320000۱۴۰۰/۵/۱۱ ۱۲:۲۹:۵۰
حباب سکه بهار آزادی20000022000040000830000۱۴۰۰/۵/۱۱ ۱۲:۲۹:۵۰
حباب نیم سکه434000030000040100004360000۱۴۰۰/۵/۱۱ ۱۲:۲۸:۴۹
حباب ربع سکه104000001500001023000010400000۱۴۰۰/۵/۱۱ ۱۲:۲۹:۵۰
حباب سکه گرمی10120000500001005000010130000۱۴۰۰/۵/۱۱ ۱۲:۲۳:۴۹
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه پارسیان ۰/۱۰۰1459400014594001459400۱۴۰۰/۵/۱۱ ۱۳:۴۶:۰۸
سکه پارسیان ۰/۱۵۰2189100021891002189100۱۴۰۰/۵/۱۱ ۱۳:۴۶:۰۸
سکه پارسیان ۰/۲۰۰2918800029188002918800۱۴۰۰/۵/۱۱ ۱۳:۴۶:۰۸
سکه پارسیان ۰/۲۵۰3648500036485003648500۱۴۰۰/۵/۱۱ ۱۳:۴۶:۰۸
سکه پارسیان ۰/۳۰۰4378200043782004378200۱۴۰۰/۵/۱۱ ۱۳:۴۶:۰۸
سکه پارسیان ۰/۳۵۰5107900051079005107900۱۴۰۰/۵/۱۱ ۱۳:۴۶:۰۸
سکه پارسیان ۰/۴۰۰5837600058376005837600۱۴۰۰/۵/۱۱ ۱۳:۴۶:۰۸
سکه پارسیان ۰/۴۵۰6567300065673006567300۱۴۰۰/۵/۱۱ ۱۳:۴۶:۰۸
سکه پارسیان ۰/۵۰۰7297000072970007297000۱۴۰۰/۵/۱۱ ۱۳:۴۶:۰۸
سکه پارسیان ۰/۶۰۰8756400087564008756400۱۴۰۰/۵/۱۱ ۱۳:۴۶:۰۸
سکه پارسیان ۰/۷۰۰1021580001021580010215800۱۴۰۰/۵/۱۱ ۱۳:۴۶:۰۸
سکه پارسیان ۰/۸۰۰1167520001167520011675200۱۴۰۰/۵/۱۱ ۱۳:۴۶:۰۸
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه پارسیان ۰/۹۰۰1313460001313460013134600۱۴۰۰/۵/۱۱ ۱۳:۴۶:۰۸
سکه پارسیان ۱/۰۰۰1459400001459400014594000۱۴۰۰/۵/۱۱ ۱۳:۴۶:۰۸
سکه پارسیان ۱/۱۰۰1605340001605340016053400۱۴۰۰/۵/۱۱ ۱۳:۴۶:۰۸
سکه پارسیان ۱/۲۰۰1751280001751280017512800۱۴۰۰/۵/۱۱ ۱۳:۴۶:۰۸
سکه پارسیان ۱/۳۰۰1897220001897220018972200۱۴۰۰/۵/۱۱ ۱۳:۴۶:۰۸
سکه پارسیان ۱/۴۰۰2043160002043160020431600۱۴۰۰/۵/۱۱ ۱۳:۴۶:۰۸
سکه پارسیان ۱/۵۰۰2189100002189100021891000۱۴۰۰/۵/۱۱ ۱۳:۴۶:۰۸
سکه پارسیان ۱/۶۰۰2335040002335040023350400۱۴۰۰/۵/۱۱ ۱۳:۴۶:۰۸
سکه پارسیان ۱/۷۰۰2480980002480980024809800۱۴۰۰/۵/۱۱ ۱۳:۴۶:۰۸
سکه پارسیان ۱/۸۰۰2626920002626920026269200۱۴۰۰/۵/۱۱ ۱۳:۴۶:۰۸
سکه پارسیان ۱/۹۰۰2772860002772860027728600۱۴۰۰/۵/۱۱ ۱۳:۴۶:۰۸
سکه پارسیان ۲/۰۰۰2918800002918800029188000۱۴۰۰/۵/۱۱ ۱۳:۴۶:۰۸