قیمت سکه در سایت نیم سکه

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه امامی3963700004170000396300000400420000۱۴۰۳/۲/۳۰ ۱۵:۰۰:۳۳
سکه بهار آزادی3728000002350000372800000374850000۱۴۰۳/۲/۳۰ ۱۱:۲۹:۵۸
نیم سکه2316000001000000231600000231600000۱۴۰۳/۲/۳۰ ۱۱:۰۱:۲۳
ربع سکه1454000001000000145400000145400000۱۴۰۳/۲/۳۰ ۱۱:۰۱:۲۹
سکه گرمی6620000010000006620000066200000۱۴۰۳/۲/۳۰ ۱۱:۰۱:۲۲
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
حباب سکه امامی7093000038800007071000074510000۱۴۰۳/۲/۳۰ ۱۱:۳۰:۳۰
حباب سکه بهار آزادی4796000020600004782000049540000۱۴۰۳/۲/۳۰ ۱۱:۳۰:۳۰
حباب نیم سکه690700008500006897000069830000۱۴۰۳/۲/۳۰ ۱۱:۳۰:۳۰
حباب ربع سکه640100009300006396000064890000۱۴۰۳/۲/۳۰ ۱۱:۳۰:۳۰
حباب سکه گرمی261400009700002612000027080000۱۴۰۳/۲/۳۰ ۱۱:۳۰:۲۹

قیمت سکه پارسیانقیمت نقرهقیمت طلای 18 عیارقیمت دلارقیمت طلاقیمت سکهقیمت شمش طلاقیمت سکه پارسیانقیمت طلای 18 عیار

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه پارسیان ۰/۱۰۰4420600044206004420600۱۴۰۳/۲/۳۰ ۱۱:۴۷:۱۱
سکه پارسیان ۰/۱۵۰6630900066309006630900۱۴۰۳/۲/۳۰ ۱۱:۴۷:۱۱
سکه پارسیان ۰/۲۰۰8841200088412008841200۱۴۰۳/۲/۳۰ ۱۱:۴۷:۱۱
سکه پارسیان ۰/۲۵۰1105150001105150011051500۱۴۰۳/۲/۳۰ ۱۱:۴۷:۱۱
سکه پارسیان ۰/۳۰۰1326180001326180013261800۱۴۰۳/۲/۳۰ ۱۱:۴۷:۱۱
سکه پارسیان ۰/۳۵۰1547210001547210015472100۱۴۰۳/۲/۳۰ ۱۱:۴۷:۱۱
سکه پارسیان ۰/۴۰۰1768240001768240017682400۱۴۰۳/۲/۳۰ ۱۱:۴۷:۱۱
سکه پارسیان ۰/۴۵۰1989270001989270019892700۱۴۰۳/۲/۳۰ ۱۱:۴۷:۱۱
سکه پارسیان ۰/۵۰۰2210300002210300022103000۱۴۰۳/۲/۳۰ ۱۱:۴۷:۱۱
سکه پارسیان ۰/۶۰۰2652360002652360026523600۱۴۰۳/۲/۳۰ ۱۱:۴۷:۱۱
سکه پارسیان ۰/۷۰۰3094420003094420030944200۱۴۰۳/۲/۳۰ ۱۱:۴۷:۱۱
سکه پارسیان ۰/۸۰۰3536480003536480035364800۱۴۰۳/۲/۳۰ ۱۱:۴۷:۱۱
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه پارسیان ۰/۹۰۰3978540003978540039785400۱۴۰۳/۲/۳۰ ۱۱:۴۷:۱۱
سکه پارسیان ۱/۰۰۰4420600004420600044206000۱۴۰۳/۲/۳۰ ۱۱:۴۷:۱۱
سکه پارسیان ۱/۱۰۰4862660004862660048626600۱۴۰۳/۲/۳۰ ۱۱:۴۷:۱۱
سکه پارسیان ۱/۲۰۰5304720005304720053047200۱۴۰۳/۲/۳۰ ۱۱:۴۷:۱۱
سکه پارسیان ۱/۳۰۰5746780005746780057467800۱۴۰۳/۲/۳۰ ۱۱:۴۷:۱۱
سکه پارسیان ۱/۴۰۰6188840006188840061888400۱۴۰۳/۲/۳۰ ۱۱:۴۷:۱۱
سکه پارسیان ۱/۵۰۰6630900006630900066309000۱۴۰۳/۲/۳۰ ۱۱:۴۷:۱۱
سکه پارسیان ۱/۶۰۰7072960007072960070729600۱۴۰۳/۲/۳۰ ۱۱:۴۷:۱۱
سکه پارسیان ۱/۷۰۰7515020007515020075150200۱۴۰۳/۲/۳۰ ۱۱:۴۷:۱۱
سکه پارسیان ۱/۸۰۰7957080007957080079570800۱۴۰۳/۲/۳۰ ۱۱:۴۷:۱۱
سکه پارسیان ۱/۹۰۰8399140008399140083991400۱۴۰۳/۲/۳۰ ۱۱:۴۷:۱۱
سکه پارسیان ۲/۰۰۰8841200008841200088412000۱۴۰۳/۲/۳۰ ۱۱:۴۷:۱۱