قیمت سکه در سایت نیم سکه

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه امامی3045100000304300000307510000۱۴۰۲/۳/۱۳ ۰۳:۳۰:۰۰
سکه بهار آزادی2728800000272800000274010000۱۴۰۲/۳/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰
نیم سکه1667000000166700000167300000۱۴۰۲/۳/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰
ربع سکه1119000000111900000112300000۱۴۰۲/۳/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰
سکه گرمی6600000006600000066150000۱۴۰۲/۳/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
حباب سکه امامی6972000006832000071260000۱۴۰۲/۳/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰
حباب سکه بهار آزادی3859000003735000039330000۱۴۰۲/۳/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰
حباب نیم سکه4937000004888000049640000۱۴۰۲/۳/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰
حباب ربع سکه5316000005292000053350000۱۴۰۲/۳/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰
حباب سکه گرمی3708000003696000037130000۱۴۰۲/۳/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۰

قیمت سکه پارسیانقیمت نقرهقیمت طلای 18 عیارقیمت دلارقیمت طلاقیمت سکهقیمت شمش طلاقیمت سکه پارسیانقیمت طلای 18 عیار

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه پارسیان ۰/۱۰۰3286300032863003286300۱۴۰۲/۳/۱۵ ۱۰:۲۵:۳۳
سکه پارسیان ۰/۱۵۰4929450049294504929450۱۴۰۲/۳/۱۵ ۱۰:۲۵:۳۳
سکه پارسیان ۰/۲۰۰6572600065726006572600۱۴۰۲/۳/۱۵ ۱۰:۲۵:۳۳
سکه پارسیان ۰/۲۵۰8215750082157508215750۱۴۰۲/۳/۱۵ ۱۰:۲۵:۳۳
سکه پارسیان ۰/۳۰۰9858900098589009858900۱۴۰۲/۳/۱۵ ۱۰:۲۵:۳۳
سکه پارسیان ۰/۳۵۰1150205001150205011502050۱۴۰۲/۳/۱۵ ۱۰:۲۵:۳۳
سکه پارسیان ۰/۴۰۰1314520001314520013145200۱۴۰۲/۳/۱۵ ۱۰:۲۵:۳۳
سکه پارسیان ۰/۴۵۰1478835001478835014788350۱۴۰۲/۳/۱۵ ۱۰:۲۵:۳۳
سکه پارسیان ۰/۵۰۰1643150001643150016431500۱۴۰۲/۳/۱۵ ۱۰:۲۵:۳۳
سکه پارسیان ۰/۶۰۰1971780001971780019717800۱۴۰۲/۳/۱۵ ۱۰:۲۵:۳۳
سکه پارسیان ۰/۷۰۰2300410002300410023004100۱۴۰۲/۳/۱۵ ۱۰:۲۵:۳۳
سکه پارسیان ۰/۸۰۰2629040002629040026290400۱۴۰۲/۳/۱۵ ۱۰:۲۵:۳۳
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه پارسیان ۰/۹۰۰2957670002957670029576700۱۴۰۲/۳/۱۵ ۱۰:۲۵:۳۳
سکه پارسیان ۱/۰۰۰3286300003286300032863000۱۴۰۲/۳/۱۵ ۱۰:۲۵:۳۳
سکه پارسیان ۱/۱۰۰3614930003614930036149300۱۴۰۲/۳/۱۵ ۱۰:۲۵:۳۳
سکه پارسیان ۱/۲۰۰3943560003943560039435600۱۴۰۲/۳/۱۵ ۱۰:۲۵:۳۳
سکه پارسیان ۱/۳۰۰4272190004272190042721900۱۴۰۲/۳/۱۵ ۱۰:۲۵:۳۳
سکه پارسیان ۱/۴۰۰4600820004600820046008200۱۴۰۲/۳/۱۵ ۱۰:۲۵:۳۳
سکه پارسیان ۱/۵۰۰4929450004929450049294500۱۴۰۲/۳/۱۵ ۱۰:۲۵:۳۳
سکه پارسیان ۱/۶۰۰5258080005258080052580800۱۴۰۲/۳/۱۵ ۱۰:۲۵:۳۳
سکه پارسیان ۱/۷۰۰5586710005586710055867100۱۴۰۲/۳/۱۵ ۱۰:۲۵:۳۳
سکه پارسیان ۱/۸۰۰5915340005915340059153400۱۴۰۲/۳/۱۵ ۱۰:۲۵:۳۳
سکه پارسیان ۱/۹۰۰6243970006243970062439700۱۴۰۲/۳/۱۵ ۱۰:۲۵:۳۳
سکه پارسیان ۲/۰۰۰6572600006572600065726000۱۴۰۲/۳/۱۵ ۱۰:۲۵:۳۳