قیمت سکه در سایت نیم سکه

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه امامی1196400000119630000119670000۱۴۰۰/۶/۳۱ ۲۱:۰۱:۱۸
سکه بهار آزادی113810000520000112280000113820000۱۴۰۰/۶/۳۱ ۱۷:۳۱:۲۲
نیم سکه597000007000005900000059700000۱۴۰۰/۶/۳۱ ۱۳:۰۷:۵۳
ربع سکه350500001000003495000035250000۱۴۰۰/۶/۳۱ ۱۲:۰۹:۳۲
سکه گرمی22180000600002212000022180000۱۴۰۰/۶/۳۱ ۱۱:۰۹:۵۴
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
حباب سکه امامی318000052000029000004840000۱۴۰۰/۶/۳۱ ۱۷:۲۹:۴۷
حباب سکه بهار آزادی15000004400009500002760000۱۴۰۰/۶/۳۱ ۱۷:۳۰:۵۹
حباب نیم سکه17000006900006500002080000۱۴۰۰/۶/۳۱ ۱۷:۲۹:۴۷
حباب ربع سکه603000010000057500006520000۱۴۰۰/۶/۳۱ ۱۷:۳۰:۵۹
حباب سکه گرمی78800005000077400007970000۱۴۰۰/۶/۳۱ ۱۷:۲۷:۴۳
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه پارسیان ۰/۱۰۰1536000015360001536000۱۴۰۰/۶/۳۱ ۱۸:۱۳:۰۷
سکه پارسیان ۰/۱۵۰2304000023040002304000۱۴۰۰/۶/۳۱ ۱۸:۱۳:۰۷
سکه پارسیان ۰/۲۰۰3072000030720003072000۱۴۰۰/۶/۳۱ ۱۸:۱۳:۰۷
سکه پارسیان ۰/۲۵۰3840000038400003840000۱۴۰۰/۶/۳۱ ۱۸:۱۳:۰۷
سکه پارسیان ۰/۳۰۰4608000046080004608000۱۴۰۰/۶/۳۱ ۱۸:۱۳:۰۷
سکه پارسیان ۰/۳۵۰5376000053760005376000۱۴۰۰/۶/۳۱ ۱۸:۱۳:۰۷
سکه پارسیان ۰/۴۰۰6144000061440006144000۱۴۰۰/۶/۳۱ ۱۸:۱۳:۰۷
سکه پارسیان ۰/۴۵۰6912000069120006912000۱۴۰۰/۶/۳۱ ۱۸:۱۳:۰۷
سکه پارسیان ۰/۵۰۰7680000076800007680000۱۴۰۰/۶/۳۱ ۱۸:۱۳:۰۷
سکه پارسیان ۰/۶۰۰9216000092160009216000۱۴۰۰/۶/۳۱ ۱۸:۱۳:۰۷
سکه پارسیان ۰/۷۰۰1075200001075200010752000۱۴۰۰/۶/۳۱ ۱۸:۱۳:۰۷
سکه پارسیان ۰/۸۰۰1228800001228800012288000۱۴۰۰/۶/۳۱ ۱۸:۱۳:۰۷
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه پارسیان ۰/۹۰۰1382400001382400013824000۱۴۰۰/۶/۳۱ ۱۸:۱۳:۰۷
سکه پارسیان ۱/۰۰۰1536000001536000015360000۱۴۰۰/۶/۳۱ ۱۸:۱۳:۰۷
سکه پارسیان ۱/۱۰۰1689600001689600016896000۱۴۰۰/۶/۳۱ ۱۸:۱۳:۰۷
سکه پارسیان ۱/۲۰۰1843200001843200018432000۱۴۰۰/۶/۳۱ ۱۸:۱۳:۰۷
سکه پارسیان ۱/۳۰۰1996800001996800019968000۱۴۰۰/۶/۳۱ ۱۸:۱۳:۰۷
سکه پارسیان ۱/۴۰۰2150400002150400021504000۱۴۰۰/۶/۳۱ ۱۸:۱۳:۰۷
سکه پارسیان ۱/۵۰۰2304000002304000023040000۱۴۰۰/۶/۳۱ ۱۸:۱۳:۰۷
سکه پارسیان ۱/۶۰۰2457600002457600024576000۱۴۰۰/۶/۳۱ ۱۸:۱۳:۰۷
سکه پارسیان ۱/۷۰۰2611200002611200026112000۱۴۰۰/۶/۳۱ ۱۸:۱۳:۰۷
سکه پارسیان ۱/۸۰۰2764800002764800027648000۱۴۰۰/۶/۳۱ ۱۸:۱۳:۰۷
سکه پارسیان ۱/۹۰۰2918400002918400029184000۱۴۰۰/۶/۳۱ ۱۸:۱۳:۰۷
سکه پارسیان ۲/۰۰۰3072000003072000030720000۱۴۰۰/۶/۳۱ ۱۸:۱۳:۰۷