قیمت سکه در سایت نیم سکه

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه امامی1422800000142260000143990000۱۴۰۱/۷/۴ ۰۳:۳۰:۰۰
سکه بهار آزادی1352300000134650000135300000۱۴۰۱/۷/۴ ۰۰:۰۰:۰۰
نیم سکه8015000008015000080150000۱۴۰۱/۷/۴ ۰۰:۰۰:۰۰
ربع سکه5013000005013000050130000۱۴۰۱/۷/۴ ۰۰:۰۰:۰۰
سکه گرمی2960000002960000029600000۱۴۰۱/۷/۴ ۰۰:۰۰:۰۰
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
حباب سکه امامی2038000001973000020990000۱۴۰۱/۷/۴ ۰۰:۰۰:۰۰
حباب سکه بهار آزادی1333000001141000013370000۱۴۰۱/۷/۴ ۰۰:۰۰:۰۰
حباب نیم سکه1915000001846000019150000۱۴۰۱/۷/۴ ۰۰:۰۰:۰۰
حباب ربع سکه1955000001921000019550000۱۴۰۱/۷/۴ ۰۰:۰۰:۰۰
حباب سکه گرمی1450000001433000014500000۱۴۰۱/۷/۴ ۰۰:۰۰:۰۰

قیمت سکه پارسیانقیمت نقرهقیمت طلای 18 عیارقیمت دلارقیمت طلاقیمت سکهقیمت شمش طلاقیمت سکه پارسیانقیمت طلای 18 عیار

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه پارسیان ۰/۱۰۰1748400017484001748400۱۴۰۱/۷/۵ ۱۱:۳۶:۴۳
سکه پارسیان ۰/۱۵۰2622600026226002622600۱۴۰۱/۷/۵ ۱۱:۳۶:۴۳
سکه پارسیان ۰/۲۰۰3496800034968003496800۱۴۰۱/۷/۵ ۱۱:۳۶:۴۳
سکه پارسیان ۰/۲۵۰4371000043710004371000۱۴۰۱/۷/۵ ۱۱:۳۶:۴۳
سکه پارسیان ۰/۳۰۰5245200052452005245200۱۴۰۱/۷/۵ ۱۱:۳۶:۴۳
سکه پارسیان ۰/۳۵۰6119400061194006119400۱۴۰۱/۷/۵ ۱۱:۳۶:۴۳
سکه پارسیان ۰/۴۰۰6993600069936006993600۱۴۰۱/۷/۵ ۱۱:۳۶:۴۳
سکه پارسیان ۰/۴۵۰7867800078678007867800۱۴۰۱/۷/۵ ۱۱:۳۶:۴۳
سکه پارسیان ۰/۵۰۰8742000087420008742000۱۴۰۱/۷/۵ ۱۱:۳۶:۴۳
سکه پارسیان ۰/۶۰۰1049040001049040010490400۱۴۰۱/۷/۵ ۱۱:۳۶:۴۳
سکه پارسیان ۰/۷۰۰1223880001223880012238800۱۴۰۱/۷/۵ ۱۱:۳۶:۴۳
سکه پارسیان ۰/۸۰۰1398720001398720013987200۱۴۰۱/۷/۵ ۱۱:۳۶:۴۳
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه پارسیان ۰/۹۰۰1573560001573560015735600۱۴۰۱/۷/۵ ۱۱:۳۶:۴۳
سکه پارسیان ۱/۰۰۰1748400001748400017484000۱۴۰۱/۷/۵ ۱۱:۳۶:۴۳
سکه پارسیان ۱/۱۰۰1923240001923240019232400۱۴۰۱/۷/۵ ۱۱:۳۶:۴۳
سکه پارسیان ۱/۲۰۰2098080002098080020980800۱۴۰۱/۷/۵ ۱۱:۳۶:۴۳
سکه پارسیان ۱/۳۰۰2272920002272920022729200۱۴۰۱/۷/۵ ۱۱:۳۶:۴۳
سکه پارسیان ۱/۴۰۰2447760002447760024477600۱۴۰۱/۷/۵ ۱۱:۳۶:۴۳
سکه پارسیان ۱/۵۰۰2622600002622600026226000۱۴۰۱/۷/۵ ۱۱:۳۶:۴۳
سکه پارسیان ۱/۶۰۰2797440002797440027974400۱۴۰۱/۷/۵ ۱۱:۳۶:۴۳
سکه پارسیان ۱/۷۰۰2972280002972280029722800۱۴۰۱/۷/۵ ۱۱:۳۶:۴۳
سکه پارسیان ۱/۸۰۰3147120003147120031471200۱۴۰۱/۷/۵ ۱۱:۳۶:۴۳
سکه پارسیان ۱/۹۰۰3321960003321960033219600۱۴۰۱/۷/۵ ۱۱:۳۶:۴۳
سکه پارسیان ۲/۰۰۰3496800003496800034968000۱۴۰۱/۷/۵ ۱۱:۳۶:۴۳