قیمت سکه در سایت نیم سکه

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه امامی122610000300000122340000123020000۱۴۰۰/۱۱/۳ ۱۵:۰۱:۲۸
سکه بهار آزادی11971000010000119700000119800000۱۴۰۰/۱۱/۳ ۱۱:۳۱:۲۸
نیم سکه684000001000006840000068400000۱۴۰۰/۱۱/۳ ۱۱:۰۶:۳۳
ربع سکه38350000500003830000038350000۱۴۰۰/۱۱/۳ ۱۱:۰۶:۳۳
سکه گرمی22720000300002272000022720000۱۴۰۰/۱۱/۳ ۱۱:۰۶:۳۳
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
حباب سکه امامی37300005000033300004030000۱۴۰۰/۱۱/۳ ۱۱:۳۱:۲۶
حباب سکه بهار آزادی8800003400006600001000000۱۴۰۰/۱۱/۳ ۱۱:۳۱:۲۶
حباب نیم سکه89100008000088000008950000۱۴۰۰/۱۱/۳ ۱۱:۳۱:۲۶
حباب ربع سکه85800004000084800008590000۱۴۰۰/۱۱/۳ ۱۱:۳۱:۲۶
حباب سکه گرمی78000001000077800007820000۱۴۰۰/۱۱/۳ ۱۱:۳۱:۱۸
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه پارسیان ۰/۱۰۰1620700016207001620700۱۴۰۰/۱۱/۳ ۱۲:۴۴:۱۷
سکه پارسیان ۰/۱۵۰2431050024310502431050۱۴۰۰/۱۱/۳ ۱۲:۴۴:۱۷
سکه پارسیان ۰/۲۰۰3241400032414003241400۱۴۰۰/۱۱/۳ ۱۲:۴۴:۱۷
سکه پارسیان ۰/۲۵۰4051750040517504051750۱۴۰۰/۱۱/۳ ۱۲:۴۴:۱۷
سکه پارسیان ۰/۳۰۰4862100048621004862100۱۴۰۰/۱۱/۳ ۱۲:۴۴:۱۷
سکه پارسیان ۰/۳۵۰5672450056724505672450۱۴۰۰/۱۱/۳ ۱۲:۴۴:۱۷
سکه پارسیان ۰/۴۰۰6482800064828006482800۱۴۰۰/۱۱/۳ ۱۲:۴۴:۱۷
سکه پارسیان ۰/۴۵۰7293150072931507293150۱۴۰۰/۱۱/۳ ۱۲:۴۴:۱۷
سکه پارسیان ۰/۵۰۰8103500081035008103500۱۴۰۰/۱۱/۳ ۱۲:۴۴:۱۷
سکه پارسیان ۰/۶۰۰9724200097242009724200۱۴۰۰/۱۱/۳ ۱۲:۴۴:۱۷
سکه پارسیان ۰/۷۰۰1134490001134490011344900۱۴۰۰/۱۱/۳ ۱۲:۴۴:۱۷
سکه پارسیان ۰/۸۰۰1296560001296560012965600۱۴۰۰/۱۱/۳ ۱۲:۴۴:۱۷
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه پارسیان ۰/۹۰۰1458630001458630014586300۱۴۰۰/۱۱/۳ ۱۲:۴۴:۱۷
سکه پارسیان ۱/۰۰۰1620700001620700016207000۱۴۰۰/۱۱/۳ ۱۲:۴۴:۱۷
سکه پارسیان ۱/۱۰۰1782770001782770017827700۱۴۰۰/۱۱/۳ ۱۲:۴۴:۱۷
سکه پارسیان ۱/۲۰۰1944840001944840019448400۱۴۰۰/۱۱/۳ ۱۲:۴۴:۱۷
سکه پارسیان ۱/۳۰۰2106910002106910021069100۱۴۰۰/۱۱/۳ ۱۲:۴۴:۱۷
سکه پارسیان ۱/۴۰۰2268980002268980022689800۱۴۰۰/۱۱/۳ ۱۲:۴۴:۱۷
سکه پارسیان ۱/۵۰۰2431050002431050024310500۱۴۰۰/۱۱/۳ ۱۲:۴۴:۱۷
سکه پارسیان ۱/۶۰۰2593120002593120025931200۱۴۰۰/۱۱/۳ ۱۲:۴۴:۱۷
سکه پارسیان ۱/۷۰۰2755190002755190027551900۱۴۰۰/۱۱/۳ ۱۲:۴۴:۱۷
سکه پارسیان ۱/۸۰۰2917260002917260029172600۱۴۰۰/۱۱/۳ ۱۲:۴۴:۱۷
سکه پارسیان ۱/۹۰۰3079330003079330030793300۱۴۰۰/۱۱/۳ ۱۲:۴۴:۱۷
سکه پارسیان ۲/۰۰۰3241400003241400032414000۱۴۰۰/۱۱/۳ ۱۲:۴۴:۱۷