قیمت سکه در سایت نیم سکه

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه امامی4030500000402300000403100000۱۴۰۳/۳/۲۴ ۰۳:۳۰:۰۰
سکه بهار آزادی3688500000368800000369200000۱۴۰۳/۳/۲۴ ۰۰:۰۰:۰۰
نیم سکه2286000000228600000228600000۱۴۰۳/۳/۲۳ ۰۰:۰۰:۰۰
ربع سکه1484000000148400000148400000۱۴۰۳/۳/۲۳ ۰۰:۰۰:۰۰
سکه گرمی6920000006920000069200000۱۴۰۳/۳/۲۲ ۰۰:۰۰:۰۰
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
حباب سکه امامی7899000007792000081120000۱۴۰۳/۳/۲۴ ۰۰:۰۰:۰۰
حباب سکه بهار آزادی4539000004445000048500000۱۴۰۳/۳/۲۴ ۰۰:۰۰:۰۰
حباب نیم سکه6676000006631000067840000۱۴۰۳/۳/۲۴ ۰۰:۰۰:۰۰
حباب ربع سکه6735000006713000067900000۱۴۰۳/۳/۲۴ ۰۰:۰۰:۰۰
حباب سکه گرمی2931000002920000029580000۱۴۰۳/۳/۲۴ ۰۰:۰۰:۰۰

قیمت سکه پارسیانقیمت نقرهقیمت طلای 18 عیارقیمت دلارقیمت طلاقیمت سکهقیمت شمش طلاقیمت سکه پارسیانقیمت طلای 18 عیار

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه پارسیان ۰/۱۰۰4415000044150004415000۱۴۰۳/۳/۲۶ ۰۴:۴۸:۰۴
سکه پارسیان ۰/۱۵۰6622500066225006622500۱۴۰۳/۳/۲۶ ۰۴:۴۸:۰۴
سکه پارسیان ۰/۲۰۰8830000088300008830000۱۴۰۳/۳/۲۶ ۰۴:۴۸:۰۴
سکه پارسیان ۰/۲۵۰1103750001103750011037500۱۴۰۳/۳/۲۶ ۰۴:۴۸:۰۴
سکه پارسیان ۰/۳۰۰1324500001324500013245000۱۴۰۳/۳/۲۶ ۰۴:۴۸:۰۴
سکه پارسیان ۰/۳۵۰1545250001545250015452500۱۴۰۳/۳/۲۶ ۰۴:۴۸:۰۴
سکه پارسیان ۰/۴۰۰1766000001766000017660000۱۴۰۳/۳/۲۶ ۰۴:۴۸:۰۴
سکه پارسیان ۰/۴۵۰1986750001986750019867500۱۴۰۳/۳/۲۶ ۰۴:۴۸:۰۴
سکه پارسیان ۰/۵۰۰2207500002207500022075000۱۴۰۳/۳/۲۶ ۰۴:۴۸:۰۴
سکه پارسیان ۰/۶۰۰2649000002649000026490000۱۴۰۳/۳/۲۶ ۰۴:۴۸:۰۴
سکه پارسیان ۰/۷۰۰3090500003090500030905000۱۴۰۳/۳/۲۶ ۰۴:۴۸:۰۴
سکه پارسیان ۰/۸۰۰3532000003532000035320000۱۴۰۳/۳/۲۶ ۰۴:۴۸:۰۴
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه پارسیان ۰/۹۰۰3973500003973500039735000۱۴۰۳/۳/۲۶ ۰۴:۴۸:۰۴
سکه پارسیان ۱/۰۰۰4415000004415000044150000۱۴۰۳/۳/۲۶ ۰۴:۴۸:۰۴
سکه پارسیان ۱/۱۰۰4856500004856500048565000۱۴۰۳/۳/۲۶ ۰۴:۴۸:۰۴
سکه پارسیان ۱/۲۰۰5298000005298000052980000۱۴۰۳/۳/۲۶ ۰۴:۴۸:۰۴
سکه پارسیان ۱/۳۰۰5739500005739500057395000۱۴۰۳/۳/۲۶ ۰۴:۴۸:۰۴
سکه پارسیان ۱/۴۰۰6181000006181000061810000۱۴۰۳/۳/۲۶ ۰۴:۴۸:۰۴
سکه پارسیان ۱/۵۰۰6622500006622500066225000۱۴۰۳/۳/۲۶ ۰۴:۴۸:۰۴
سکه پارسیان ۱/۶۰۰7064000007064000070640000۱۴۰۳/۳/۲۶ ۰۴:۴۸:۰۴
سکه پارسیان ۱/۷۰۰7505500007505500075055000۱۴۰۳/۳/۲۶ ۰۴:۴۸:۰۴
سکه پارسیان ۱/۸۰۰7947000007947000079470000۱۴۰۳/۳/۲۶ ۰۴:۴۸:۰۴
سکه پارسیان ۱/۹۰۰8388500008388500083885000۱۴۰۳/۳/۲۶ ۰۴:۴۸:۰۴
سکه پارسیان ۲/۰۰۰8830000008830000088300000۱۴۰۳/۳/۲۶ ۰۴:۴۸:۰۴