قیمت سکه در سایت نیم سکه

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه امامی1560600000146150000156850000۱۴۰۱/۴/۹ ۰۴:۳۰:۰۰
سکه بهار آزادی1466700000139660000146800000۱۴۰۱/۴/۹ ۰۰:۰۰:۰۰
نیم سکه8465000008065000084650000۱۴۰۱/۴/۹ ۰۰:۰۰:۰۰
ربع سکه5413000005063000054130000۱۴۰۱/۴/۹ ۰۰:۰۰:۰۰
سکه گرمی3110000003015000031100000۱۴۰۱/۴/۹ ۰۰:۰۰:۰۰
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
حباب سکه امامی199400000984000020300000۱۴۰۱/۴/۹ ۰۰:۰۰:۰۰
حباب سکه بهار آزادی105500000341000010990000۱۴۰۱/۴/۹ ۰۰:۰۰:۰۰
حباب نیم سکه1654000001247000016710000۱۴۰۱/۴/۹ ۰۰:۰۰:۰۰
حباب ربع سکه2000000001646000020080000۱۴۰۱/۴/۹ ۰۰:۰۰:۰۰
حباب سکه گرمی1424000001323000014320000۱۴۰۱/۴/۹ ۰۰:۰۰:۰۰

قیمت سکه پارسیانقیمت نقرهقیمت طلای 18 عیارقیمت دلارقیمت طلاقیمت سکهقیمت شمش طلاقیمت سکه پارسیانقیمت طلای 18 عیار

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه پارسیان ۰/۱۰۰1912200019122001912200۱۴۰۱/۴/۱۱ ۰۶:۲۹:۲۸
سکه پارسیان ۰/۱۵۰2868300028683002868300۱۴۰۱/۴/۱۱ ۰۶:۲۹:۲۸
سکه پارسیان ۰/۲۰۰3824400038244003824400۱۴۰۱/۴/۱۱ ۰۶:۲۹:۲۸
سکه پارسیان ۰/۲۵۰4780500047805004780500۱۴۰۱/۴/۱۱ ۰۶:۲۹:۲۸
سکه پارسیان ۰/۳۰۰5736600057366005736600۱۴۰۱/۴/۱۱ ۰۶:۲۹:۲۸
سکه پارسیان ۰/۳۵۰6692700066927006692700۱۴۰۱/۴/۱۱ ۰۶:۲۹:۲۸
سکه پارسیان ۰/۴۰۰7648800076488007648800۱۴۰۱/۴/۱۱ ۰۶:۲۹:۲۸
سکه پارسیان ۰/۴۵۰8604900086049008604900۱۴۰۱/۴/۱۱ ۰۶:۲۹:۲۸
سکه پارسیان ۰/۵۰۰9561000095610009561000۱۴۰۱/۴/۱۱ ۰۶:۲۹:۲۸
سکه پارسیان ۰/۶۰۰1147320001147320011473200۱۴۰۱/۴/۱۱ ۰۶:۲۹:۲۸
سکه پارسیان ۰/۷۰۰1338540001338540013385400۱۴۰۱/۴/۱۱ ۰۶:۲۹:۲۸
سکه پارسیان ۰/۸۰۰1529760001529760015297600۱۴۰۱/۴/۱۱ ۰۶:۲۹:۲۸
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه پارسیان ۰/۹۰۰1720980001720980017209800۱۴۰۱/۴/۱۱ ۰۶:۲۹:۲۸
سکه پارسیان ۱/۰۰۰1912200001912200019122000۱۴۰۱/۴/۱۱ ۰۶:۲۹:۲۸
سکه پارسیان ۱/۱۰۰2103420002103420021034200۱۴۰۱/۴/۱۱ ۰۶:۲۹:۲۸
سکه پارسیان ۱/۲۰۰2294640002294640022946400۱۴۰۱/۴/۱۱ ۰۶:۲۹:۲۸
سکه پارسیان ۱/۳۰۰2485860002485860024858600۱۴۰۱/۴/۱۱ ۰۶:۲۹:۲۸
سکه پارسیان ۱/۴۰۰2677080002677080026770800۱۴۰۱/۴/۱۱ ۰۶:۲۹:۲۸
سکه پارسیان ۱/۵۰۰2868300002868300028683000۱۴۰۱/۴/۱۱ ۰۶:۲۹:۲۸
سکه پارسیان ۱/۶۰۰3059520003059520030595200۱۴۰۱/۴/۱۱ ۰۶:۲۹:۲۸
سکه پارسیان ۱/۷۰۰3250740003250740032507400۱۴۰۱/۴/۱۱ ۰۶:۲۹:۲۸
سکه پارسیان ۱/۸۰۰3441960003441960034419600۱۴۰۱/۴/۱۱ ۰۶:۲۹:۲۸
سکه پارسیان ۱/۹۰۰3633180003633180036331800۱۴۰۱/۴/۱۱ ۰۶:۲۹:۲۸
سکه پارسیان ۲/۰۰۰3824400003824400038244000۱۴۰۱/۴/۱۱ ۰۶:۲۹:۲۸