قیمت سکه در سایت نیم سکه

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه امامی2750100000273300000290010000۱۴۰۲/۷/۶ ۰۳:۳۰:۰۰
سکه بهار آزادی2448000000244800000245010000۱۴۰۲/۷/۶ ۰۰:۰۰:۰۰
نیم سکه1487000000148700000148700000۱۴۰۲/۷/۶ ۰۰:۰۰:۰۰
ربع سکه9940000009940000099400000۱۴۰۲/۷/۶ ۰۰:۰۰:۰۰
سکه گرمی5770000005770000057900000۱۴۰۲/۷/۶ ۰۰:۰۰:۰۰
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
حباب سکه امامی5386000005113000068530000۱۴۰۲/۷/۶ ۰۰:۰۰:۰۰
حباب سکه بهار آزادی2416000002313000036030000۱۴۰۲/۷/۶ ۰۰:۰۰:۰۰
حباب نیم سکه3819000003806000047070000۱۴۰۲/۷/۶ ۰۰:۰۰:۰۰
حباب ربع سکه4407000004401000051760000۱۴۰۲/۷/۶ ۰۰:۰۰:۰۰
حباب سکه گرمی3046000003043000036850000۱۴۰۲/۷/۶ ۰۰:۰۰:۰۰

قیمت سکه پارسیانقیمت نقرهقیمت طلای 18 عیارقیمت دلارقیمت طلاقیمت سکهقیمت شمش طلاقیمت سکه پارسیانقیمت طلای 18 عیار

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه پارسیان ۰/۱۰۰3055700030557003055700۱۴۰۲/۷/۸ ۰۶:۳۱:۱۳
سکه پارسیان ۰/۱۵۰4583550045835504583550۱۴۰۲/۷/۸ ۰۶:۳۱:۱۳
سکه پارسیان ۰/۲۰۰6111400061114006111400۱۴۰۲/۷/۸ ۰۶:۳۱:۱۳
سکه پارسیان ۰/۲۵۰7639250076392507639250۱۴۰۲/۷/۸ ۰۶:۳۱:۱۳
سکه پارسیان ۰/۳۰۰9167100091671009167100۱۴۰۲/۷/۸ ۰۶:۳۱:۱۳
سکه پارسیان ۰/۳۵۰1069495001069495010694950۱۴۰۲/۷/۸ ۰۶:۳۱:۱۳
سکه پارسیان ۰/۴۰۰1222280001222280012222800۱۴۰۲/۷/۸ ۰۶:۳۱:۱۳
سکه پارسیان ۰/۴۵۰1375065001375065013750650۱۴۰۲/۷/۸ ۰۶:۳۱:۱۳
سکه پارسیان ۰/۵۰۰1527850001527850015278500۱۴۰۲/۷/۸ ۰۶:۳۱:۱۳
سکه پارسیان ۰/۶۰۰1833420001833420018334200۱۴۰۲/۷/۸ ۰۶:۳۱:۱۳
سکه پارسیان ۰/۷۰۰2138990002138990021389900۱۴۰۲/۷/۸ ۰۶:۳۱:۱۳
سکه پارسیان ۰/۸۰۰2444560002444560024445600۱۴۰۲/۷/۸ ۰۶:۳۱:۱۳
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه پارسیان ۰/۹۰۰2750130002750130027501300۱۴۰۲/۷/۸ ۰۶:۳۱:۱۳
سکه پارسیان ۱/۰۰۰3055700003055700030557000۱۴۰۲/۷/۸ ۰۶:۳۱:۱۳
سکه پارسیان ۱/۱۰۰3361270003361270033612700۱۴۰۲/۷/۸ ۰۶:۳۱:۱۳
سکه پارسیان ۱/۲۰۰3666840003666840036668400۱۴۰۲/۷/۸ ۰۶:۳۱:۱۳
سکه پارسیان ۱/۳۰۰3972410003972410039724100۱۴۰۲/۷/۸ ۰۶:۳۱:۱۳
سکه پارسیان ۱/۴۰۰4277980004277980042779800۱۴۰۲/۷/۸ ۰۶:۳۱:۱۳
سکه پارسیان ۱/۵۰۰4583550004583550045835500۱۴۰۲/۷/۸ ۰۶:۳۱:۱۳
سکه پارسیان ۱/۶۰۰4889120004889120048891200۱۴۰۲/۷/۸ ۰۶:۳۱:۱۳
سکه پارسیان ۱/۷۰۰5194690005194690051946900۱۴۰۲/۷/۸ ۰۶:۳۱:۱۳
سکه پارسیان ۱/۸۰۰5500260005500260055002600۱۴۰۲/۷/۸ ۰۶:۳۱:۱۳
سکه پارسیان ۱/۹۰۰5805830005805830058058300۱۴۰۲/۷/۸ ۰۶:۳۱:۱۳
سکه پارسیان ۲/۰۰۰6111400006111400061114000۱۴۰۲/۷/۸ ۰۶:۳۱:۱۳