قیمت سکه در سایت نیم سکه

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه امامی45457000016060000438560000458600000۱۴۰۳/۱/۲۵ ۲۱:۰۰:۳۲
سکه بهار آزادی42485000020800000403850000426200000۱۴۰۳/۱/۲۵ ۱۷:۳۰:۳۲
نیم سکه26860000010000000265600000268600000۱۴۰۳/۱/۲۵ ۱۱:۵۹:۳۰
ربع سکه16840000010000000165400000168400000۱۴۰۳/۱/۲۵ ۱۱:۵۹:۳۷
سکه گرمی7620000040000007620000076200000۱۴۰۳/۱/۲۵ ۱۱:۰۱:۴۱
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
حباب سکه امامی8570000027900008551000095060000۱۴۰۳/۱/۲۵ ۱۷:۳۰:۲۹
حباب سکه بهار آزادی5658000075300005446000061760000۱۴۰۳/۱/۲۵ ۱۷:۳۰:۲۹
حباب نیم سکه8436000033700007945000086540000۱۴۰۳/۱/۲۵ ۱۷:۳۰:۲۹
حباب ربع سکه7615000066800006870000077160000۱۴۰۳/۱/۲۵ ۱۷:۲۹:۴۳
حباب سکه گرمی3080000023700002806000032080000۱۴۰۳/۱/۲۵ ۱۷:۲۹:۴۱

قیمت سکه پارسیانقیمت نقرهقیمت طلای 18 عیارقیمت دلارقیمت طلاقیمت سکهقیمت شمش طلاقیمت سکه پارسیانقیمت طلای 18 عیار

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه پارسیان ۰/۱۰۰5069100050691005069100۱۴۰۳/۱/۲۵ ۱۹:۳۹:۲۰
سکه پارسیان ۰/۱۵۰7603650076036507603650۱۴۰۳/۱/۲۵ ۱۹:۳۹:۲۰
سکه پارسیان ۰/۲۰۰1013820001013820010138200۱۴۰۳/۱/۲۵ ۱۹:۳۹:۲۰
سکه پارسیان ۰/۲۵۰1267275001267275012672750۱۴۰۳/۱/۲۵ ۱۹:۳۹:۲۰
سکه پارسیان ۰/۳۰۰1520730001520730015207300۱۴۰۳/۱/۲۵ ۱۹:۳۹:۲۰
سکه پارسیان ۰/۳۵۰1774185001774185017741850۱۴۰۳/۱/۲۵ ۱۹:۳۹:۲۰
سکه پارسیان ۰/۴۰۰2027640002027640020276400۱۴۰۳/۱/۲۵ ۱۹:۳۹:۲۰
سکه پارسیان ۰/۴۵۰2281095002281095022810950۱۴۰۳/۱/۲۵ ۱۹:۳۹:۲۰
سکه پارسیان ۰/۵۰۰2534550002534550025345500۱۴۰۳/۱/۲۵ ۱۹:۳۹:۲۰
سکه پارسیان ۰/۶۰۰3041460003041460030414600۱۴۰۳/۱/۲۵ ۱۹:۳۹:۲۰
سکه پارسیان ۰/۷۰۰3548370003548370035483700۱۴۰۳/۱/۲۵ ۱۹:۳۹:۲۰
سکه پارسیان ۰/۸۰۰4055280004055280040552800۱۴۰۳/۱/۲۵ ۱۹:۳۹:۲۰
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه پارسیان ۰/۹۰۰4562190004562190045621900۱۴۰۳/۱/۲۵ ۱۹:۳۹:۲۰
سکه پارسیان ۱/۰۰۰5069100005069100050691000۱۴۰۳/۱/۲۵ ۱۹:۳۹:۲۰
سکه پارسیان ۱/۱۰۰5576010005576010055760100۱۴۰۳/۱/۲۵ ۱۹:۳۹:۲۰
سکه پارسیان ۱/۲۰۰6082920006082920060829200۱۴۰۳/۱/۲۵ ۱۹:۳۹:۲۰
سکه پارسیان ۱/۳۰۰6589830006589830065898300۱۴۰۳/۱/۲۵ ۱۹:۳۹:۲۰
سکه پارسیان ۱/۴۰۰7096740007096740070967400۱۴۰۳/۱/۲۵ ۱۹:۳۹:۲۰
سکه پارسیان ۱/۵۰۰7603650007603650076036500۱۴۰۳/۱/۲۵ ۱۹:۳۹:۲۰
سکه پارسیان ۱/۶۰۰8110560008110560081105600۱۴۰۳/۱/۲۵ ۱۹:۳۹:۲۰
سکه پارسیان ۱/۷۰۰8617470008617470086174700۱۴۰۳/۱/۲۵ ۱۹:۳۹:۲۰
سکه پارسیان ۱/۸۰۰9124380009124380091243800۱۴۰۳/۱/۲۵ ۱۹:۳۹:۲۰
سکه پارسیان ۱/۹۰۰9631290009631290096312900۱۴۰۳/۱/۲۵ ۱۹:۳۹:۲۰
سکه پارسیان ۲/۰۰۰1013820000101382000101382000۱۴۰۳/۱/۲۵ ۱۹:۳۹:۲۰