قیمت سکه در سایت نیم سکه

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه امامی3344700000330800000334600000۱۴۰۲/۱۲/۳ ۰۳:۳۰:۰۰
سکه بهار آزادی3140500000308800000314200000۱۴۰۲/۱۲/۳ ۰۰:۰۰:۰۰
نیم سکه1876000000186600000187600000۱۴۰۲/۱۲/۳ ۰۰:۰۰:۰۰
ربع سکه1174000000116400000117400000۱۴۰۲/۱۲/۳ ۰۰:۰۰:۰۰
سکه گرمی5970000005920000059700000۱۴۰۲/۱۲/۱ ۰۰:۰۰:۰۰
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
حباب سکه امامی5979000005622000059790000۱۴۰۲/۱۲/۳ ۰۰:۰۰:۰۰
حباب سکه بهار آزادی3997000003482000039990000۱۴۰۲/۱۲/۳ ۰۰:۰۰:۰۰
حباب نیم سکه5043000004880000050470000۱۴۰۲/۱۲/۳ ۰۰:۰۰:۰۰
حباب ربع سکه4869000004712000048710000۱۴۰۲/۱۲/۳ ۰۰:۰۰:۰۰
حباب سکه گرمی2588000002573000025950000۱۴۰۲/۱۲/۳ ۰۰:۰۰:۰۰

قیمت سکه پارسیانقیمت نقرهقیمت طلای 18 عیارقیمت دلارقیمت طلاقیمت سکهقیمت شمش طلاقیمت سکه پارسیانقیمت طلای 18 عیار

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه پارسیان ۰/۱۰۰3788300037883003788300۱۴۰۲/۱۲/۵ ۰۹:۵۴:۰۹
سکه پارسیان ۰/۱۵۰5682450056824505682450۱۴۰۲/۱۲/۵ ۰۹:۵۴:۰۹
سکه پارسیان ۰/۲۰۰7576600075766007576600۱۴۰۲/۱۲/۵ ۰۹:۵۴:۰۹
سکه پارسیان ۰/۲۵۰9470750094707509470750۱۴۰۲/۱۲/۵ ۰۹:۵۴:۰۹
سکه پارسیان ۰/۳۰۰1136490001136490011364900۱۴۰۲/۱۲/۵ ۰۹:۵۴:۰۹
سکه پارسیان ۰/۳۵۰1325905001325905013259050۱۴۰۲/۱۲/۵ ۰۹:۵۴:۰۹
سکه پارسیان ۰/۴۰۰1515320001515320015153200۱۴۰۲/۱۲/۵ ۰۹:۵۴:۰۹
سکه پارسیان ۰/۴۵۰1704735001704735017047350۱۴۰۲/۱۲/۵ ۰۹:۵۴:۰۹
سکه پارسیان ۰/۵۰۰1894150001894150018941500۱۴۰۲/۱۲/۵ ۰۹:۵۴:۰۹
سکه پارسیان ۰/۶۰۰2272980002272980022729800۱۴۰۲/۱۲/۵ ۰۹:۵۴:۰۹
سکه پارسیان ۰/۷۰۰2651810002651810026518100۱۴۰۲/۱۲/۵ ۰۹:۵۴:۰۹
سکه پارسیان ۰/۸۰۰3030640003030640030306400۱۴۰۲/۱۲/۵ ۰۹:۵۴:۰۹
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه پارسیان ۰/۹۰۰3409470003409470034094700۱۴۰۲/۱۲/۵ ۰۹:۵۴:۰۹
سکه پارسیان ۱/۰۰۰3788300003788300037883000۱۴۰۲/۱۲/۵ ۰۹:۵۴:۰۹
سکه پارسیان ۱/۱۰۰4167130004167130041671300۱۴۰۲/۱۲/۵ ۰۹:۵۴:۰۹
سکه پارسیان ۱/۲۰۰4545960004545960045459600۱۴۰۲/۱۲/۵ ۰۹:۵۴:۰۹
سکه پارسیان ۱/۳۰۰4924790004924790049247900۱۴۰۲/۱۲/۵ ۰۹:۵۴:۰۹
سکه پارسیان ۱/۴۰۰5303620005303620053036200۱۴۰۲/۱۲/۵ ۰۹:۵۴:۰۹
سکه پارسیان ۱/۵۰۰5682450005682450056824500۱۴۰۲/۱۲/۵ ۰۹:۵۴:۰۹
سکه پارسیان ۱/۶۰۰6061280006061280060612800۱۴۰۲/۱۲/۵ ۰۹:۵۴:۰۹
سکه پارسیان ۱/۷۰۰6440110006440110064401100۱۴۰۲/۱۲/۵ ۰۹:۵۴:۰۹
سکه پارسیان ۱/۸۰۰6818940006818940068189400۱۴۰۲/۱۲/۵ ۰۹:۵۴:۰۹
سکه پارسیان ۱/۹۰۰7197770007197770071977700۱۴۰۲/۱۲/۵ ۰۹:۵۴:۰۹
سکه پارسیان ۲/۰۰۰7576600007576600075766000۱۴۰۲/۱۲/۵ ۰۹:۵۴:۰۹