ارز

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 16:32

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 16:32:50 برابر با 0 صفر ریال قیمت یورو 711 هفتصد و یازده ریال قیمت پوند 388,841 سیصد و هشتاد و هشت هزار و هشت صد و چهل و یک ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه ای سکه امروز 2022/07/01 ساعت 16:32:50 برابر با 156,020,711 صد و پنجاه …

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 16:32 ادامه »

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 16:31

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 16:31:31 برابر با 0 صفر ریال قیمت یورو 411 چهار صد و یازده ریال قیمت پوند 387,620 سیصد و هشتاد و هفت هزار و ششصد و بیست ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه ای سکه امروز 2022/06/30 ساعت 16:31:31 برابر با 155,920,000 صد و پنجاه و پنج …

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 16:31 ادامه »

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 16:34

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 16:34:44 برابر با 0 صفر ریال قیمت یورو 750 هفتصد و پنجاه ریال قیمت پوند 379,400 سیصد و هفتاد و نه هزار و چهار صد ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه ای سکه امروز 2022/06/29 ساعت 16:34:44 برابر با 145,090,000 صد و چهل و پنج میلیون و …

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 16:34 ادامه »

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 16:31

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 16:31:54 برابر با 0 صفر ریال قیمت یورو 750 هفتصد و پنجاه ریال قیمت پوند 376,410 سیصد و هفتاد و شش هزار و چهار صد و ده ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه ای سکه امروز 2022/06/28 ساعت 16:31:54 برابر با 143,960,000 صد و چهل و …

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 16:31 ادامه »

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 16:32

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 16:32:01 برابر با 0 صفر ریال قیمت یورو 745 هفتصد و چهل و پنج ریال قیمت پوند 375,290 سیصد و هفتاد و پنج هزار و دویست و نود ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه ای سکه امروز 2022/06/27 ساعت 16:32:01 برابر با 143,830,000 صد و چهل و …

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 16:32 ادامه »

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 16:35

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 16:35:26 برابر با 0 صفر ریال قیمت یورو 93 نود و سه ریال قیمت پوند 385,303 سیصد و هشتاد و پنج هزار و سیصد و سه ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه ای سکه امروز 2022/06/26 ساعت 16:35:26 برابر با 146,980,000 صد و چهل و شش میلیون …

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 16:35 ادامه »

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 16:34

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 16:34:38 برابر با 0 صفر ریال قیمت یورو 185 صد و هشتاد و پنج ریال قیمت پوند 389,800 سیصد و هشتاد و نه هزار و هشت صد ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه ای سکه امروز 2022/06/25 ساعت 16:34:38 برابر با 153,600,000 صد و پنجاه و سه …

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 16:34 ادامه »

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 16:31

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 16:31:57 برابر با 0 صفر ریال قیمت یورو 905 نه صد و پنج ریال قیمت پوند 390,095 سیصد و نود هزار ونود و پنج ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه ای سکه امروز 2022/06/24 ساعت 16:31:57 برابر با 155,590,905 صد و پنجاه و پنج میلیون و پانصد …

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 16:31 ادامه »

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 16:31

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 16:31:35 برابر با 0 صفر ریال قیمت یورو 643 ششصد و چهل و سه ریال قیمت پوند 387,970 سیصد و هشتاد و هفت هزار و نه صد و هفتاد ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه ای سکه امروز 2022/06/23 ساعت 16:31:35 برابر با 155,470,000 صد و پنجاه …

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 16:31 ادامه »

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 16:32

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 16:32:14 برابر با 0 صفر ریال قیمت یورو 555 پانصد و پنجاه و پنج ریال قیمت پوند 390,280 سیصد و نود هزار و دویست و هشتاد ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه ای سکه امروز 2022/06/22 ساعت 16:32:14 برابر با 156,140,000 صد و پنجاه و شش میلیون …

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 16:32 ادامه »