ارز

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 16:32

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 16:32:58 برابر با 255,120 دویست و پنجاه و پنج هزار و صد و بیست ریال قیمت یورو 295,310 دویست و نود و پنج هزار و سیصد و ده ریال قیمت پوند 357,190 سیصد و پنجاه و هفت هزار و صد و نود ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت …

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 16:32 ادامه »

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 16:34

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 16:34:22 برابر با 256,990 دویست و پنجاه و شش هزار و نه صد و نود ریال قیمت یورو 296,440 دویست و نود و شش هزار و چهار صد و چهل ریال قیمت پوند 359,820 سیصد و پنجاه و نه هزار و هشت صد و بیست ریال. نرخ قیمت دلار طلا …

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 16:34 ادامه »

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 16:31

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 16:31:45 برابر با 256,354 دویست و پنجاه و شش هزار و سیصد و پنجاه و چهار ریال قیمت یورو 288,734 دویست و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و سی و چهار ریال قیمت پوند 357,360 سیصد و پنجاه و هفت هزار و سیصد و شصت ریال. نرخ قیمت دلار …

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 16:31 ادامه »

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 16:31

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 16:31:05 برابر با 256,125 دویست و پنجاه و شش هزار و صد و بیست و پنج ریال قیمت یورو 288,505 دویست و هشتاد و هشت هزار و پانصد و پنج ریال قیمت پوند 357,360 سیصد و پنجاه و هفت هزار و سیصد و شصت ریال. نرخ قیمت دلار طلا و …

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 16:31 ادامه »

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 16:36

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 16:36:35 برابر با 256,060 دویست و پنجاه و شش هزار وشصت ریال قیمت یورو 288,340 دویست و هشتاد و هشت هزار و سیصد و چهل ریال قیمت پوند 357,990 سیصد و پنجاه و هفت هزار و نه صد و نود ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه ای …

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 16:36 ادامه »

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 16:32

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 16:32:07 برابر با 251,690 دویست و پنجاه و یک هزار و ششصد و نود ریال قیمت یورو 286,760 دویست و هشتاد و شش هزار و هفتصد و شصت ریال قیمت پوند 350,831 سیصد و پنجاه هزار و هشت صد و سی و یک ریال. نرخ قیمت دلار طلا و …

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 16:32 ادامه »

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 16:32

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 16:32:47 برابر با 250,490 دویست و پنجاه هزار و چهار صد و نود ریال قیمت یورو 287,950 دویست و هشتاد و هفت هزار و نه صد و پنجاه ریال قیمت پوند 348,020 سیصد و چهل و هشت هزار وبیست ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه ای سکه …

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 16:32 ادامه »

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 16:31

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 16:31:22 برابر با 248,720 دویست و چهل و هشت هزار و هفتصد و بیست ریال قیمت یورو 287,770 دویست و هشتاد و هفت هزار و هفتصد و هفتاد ریال قیمت پوند 344,580 سیصد و چهل و چهار هزار و پانصد و هشتاد ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت …

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 16:31 ادامه »

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 16:33

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 16:33:19 برابر با 247,050 دویست و چهل و هفت هزار وپنجاه ریال قیمت یورو 287,850 دویست و هشتاد و هفت هزار و هشت صد و پنجاه ریال قیمت پوند 342,090 سیصد و چهل و دو  هزار ونود ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه ای سکه امروز 2021/07/24 …

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 16:33 ادامه »

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 16:34

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 16:34:07 برابر با 246,465 دویست و چهل و شش هزار و چهار صد و شصت و پنج ریال قیمت یورو 288,035 دویست و هشتاد و هشت هزار وسی و پنج ریال قیمت پوند 341,635 سیصد و چهل و یک هزار و ششصد و سی و پنج ریال. نرخ قیمت دلار …

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 16:34 ادامه »