ارز

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 16:32

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 16:32:34 برابر با 275,110 دویست و هفتاد و پنج هزار و صد و ده ریال قیمت یورو 316,600 سیصد و شانزده هزار و ششصد ریال قیمت پوند 383,210 سیصد و هشتاد و سه هزار و دویست و ده ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه ای سکه امروز …

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 16:32 ادامه »

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 16:34

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 16:34:33 برابر با 277,290 دویست و هفتاد و هفت هزار و دویست و نود ریال قیمت یورو 316,630 سیصد و شانزده هزار و ششصد و سی ریال قیمت پوند 386,060 سیصد و هشتاد و شش هزار وشصت ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه ای سکه امروز 2021/09/11 …

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 16:34 ادامه »

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 16:31

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 16:31:17 برابر با 278,675 دویست و هفتاد و هشت هزار و ششصد و هفتاد و پنج ریال قیمت یورو 315,975 سیصد و پانزده هزار و نه صد و هفتاد و پنج ریال قیمت پوند 387,875 سیصد و هشتاد و هفت هزار و هشت صد و هفتاد و پنج ریال. نرخ …

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 16:31 ادامه »

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 16:32

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 16:32:05 برابر با 278,510 دویست و هفتاد و هشت هزار و پانصد و ده ریال قیمت یورو 315,540 سیصد و پانزده هزار و پانصد و چهل ریال قیمت پوند 387,710 سیصد و هشتاد و هفت هزار و هفتصد و ده ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه ای …

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 16:32 ادامه »

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 16:31

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 16:31:25 برابر با 277,140 دویست و هفتاد و هفت هزار و صد و چهل ریال قیمت یورو 314,910 سیصد و چهارده هزار و نه صد و ده ریال قیمت پوند 384,110 سیصد و هشتاد و چهار هزار و صد و ده ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه …

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 16:31 ادامه »

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 16:31

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 16:31:52 برابر با 273,570 دویست و هفتاد و سه هزار و پانصد و هفتاد ریال قیمت یورو 314,600 سیصد و چهارده هزار و ششصد ریال قیمت پوند 378,600 سیصد و هفتاد و هشت هزار و ششصد ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه ای سکه امروز 2021/09/07 …

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 16:31 ادامه »

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 16:31

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 16:31:48 برابر با 270,810 دویست و هفتاد هزار و هشت صد و ده ریال قیمت یورو 314,100 سیصد و چهارده هزار و صد ریال قیمت پوند 377,410 سیصد و هفتاد و هفت هزار و چهار صد و ده ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه ای سکه امروز …

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 16:31 ادامه »

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 16:31

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 16:31:17 برابر با 271,410 دویست و هفتاد و یک هزار و چهار صد و ده ریال قیمت یورو 316,140 سیصد و شانزده هزار و صد و چهل ریال قیمت پوند 378,930 سیصد و هفتاد و هشت هزار و نه صد و سی ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت …

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 16:31 ادامه »

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 16:31

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 16:31:13 برابر با 270,610 دویست و هفتاد هزار و ششصد و ده ریال قیمت یورو 312,470 سیصد و دوازده هزار و چهار صد و هفتاد ریال قیمت پوند 377,980 سیصد و هفتاد و هفت هزار و نه صد و هشتاد ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه ای …

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 16:31 ادامه »

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 16:34

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 16:34:49 برابر با 273,052 دویست و هفتاد و سه هزار وپنجاه و دو  ریال قیمت یورو 312,592 سیصد و دوازده هزار و پانصد و نود و دو  ریال قیمت پوند 378,872 سیصد و هفتاد و هشت هزار و هشت صد و هفتاد و دو  ریال. نرخ قیمت دلار طلا و …

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 16:34 ادامه »