دلار

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 15:31

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 15:31:21 برابر با 583,120 پانصد و هشتاد و سه هزار و صد و بیست ریال قیمت یورو 633,200 ششصد و سی و سه هزار و دویست ریال قیمت پوند 752,100 هفتصد و پنجاه و دو  هزار و صد ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه ای سکه …

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 15:31 ادامه »

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 15:31

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 15:31:51 برابر با 576,160 پانصد و هفتاد و شش هزار و صد و شصت ریال قیمت یورو 627,000 ششصد و بیست و هفت هزار ریال قیمت پوند 745,000 هفتصد و چهل و پنج هزار ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه ای سکه امروز 2024/07/22 ساعت 15:31:51 برابر …

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 15:31 ادامه »

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 15:31

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 15:31:05 برابر با 576,150 پانصد و هفتاد و شش هزار و صد و پنجاه ریال قیمت یورو 627,300 ششصد و بیست و هفت هزار و سیصد ریال قیمت پوند 744,300 هفتصد و چهل و چهار هزار و سیصد ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه ای سکه امروز …

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 15:31 ادامه »

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 15:32

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 15:32:15 برابر با 573,760 پانصد و هفتاد و سه هزار و هفتصد و شصت ریال قیمت یورو 626,000 ششصد و بیست و شش هزار ریال قیمت پوند 742,700 هفتصد و چهل و دو  هزار و هفتصد ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه ای سکه امروز 2024/07/20 ساعت …

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 15:32 ادامه »

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 15:31

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 15:31:38 برابر با 572,479 پانصد و هفتاد و دو  هزار و چهار صد و هفتاد و نه ریال قیمت یورو 626,379 ششصد و بیست و شش هزار و سیصد و هفتاد و نه ریال قیمت پوند 744,500 هفتصد و چهل و چهار هزار و پانصد ریال. نرخ قیمت دلار طلا …

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 15:31 ادامه »

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 15:31

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 15:31:06 برابر با 572,120 پانصد و هفتاد و دو  هزار و صد و بیست ریال قیمت یورو 626,900 ششصد و بیست و شش هزار و نه صد ریال قیمت پوند 745,680 هفتصد و چهل و پنج هزار و ششصد و هشتاد ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه …

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 15:31 ادامه »

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 15:32

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 15:32:11 برابر با 573,700 پانصد و هفتاد و سه هزار و هفتصد ریال قیمت یورو 628,800 ششصد و بیست و هشت هزار و هشت صد ریال قیمت پوند 747,100 هفتصد و چهل و هفت هزار و صد ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه ای سکه امروز 2024/07/17 …

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 15:32 ادامه »

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 15:32

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 15:32:04 برابر با 579,170 پانصد و هفتاد و نه هزار و صد و هفتاد ریال قیمت یورو 634,500 ششصد و سی و چهار هزار و پانصد ریال قیمت پوند 746,500 هفتصد و چهل و شش هزار و پانصد ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه ای سکه …

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 15:32 ادامه »

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 15:31

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 15:31:19 برابر با 579,170 پانصد و هفتاد و نه هزار و صد و هفتاد ریال قیمت یورو 634,500 ششصد و سی و چهار هزار و پانصد ریال قیمت پوند 746,500 هفتصد و چهل و شش هزار و پانصد ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه ای سکه امروز …

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 15:31 ادامه »

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 15:31

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 15:31:26 برابر با 579,850 پانصد و هفتاد و نه هزار و هشت صد و پنجاه ریال قیمت یورو 635,300 ششصد و سی و پنج هزار و سیصد ریال قیمت پوند 747,500 هفتصد و چهل و هفت هزار و پانصد ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه ای سکه …

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 15:31 ادامه »