دلار

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 15:31

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 15:31:11 برابر با 503,630 پانصد و سه هزار و ششصد و سی ریال قیمت یورو 545,550 پانصد و چهل و پنج هزار و پانصد و پنجاه ریال قیمت پوند 636,170 ششصد و سی و شش هزار و صد و هفتاد ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه …

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 15:31 ادامه »

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 15:31

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 15:31:50 برابر با 504,840 پانصد و چهار هزار و هشت صد و چهل ریال قیمت یورو 549,750 پانصد و چهل و نه هزار و هفتصد و پنجاه ریال قیمت پوند 641,300 ششصد و چهل و یک هزار و سیصد ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه ای سکه …

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 15:31 ادامه »

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 15:31

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 15:31:13 برابر با 505,980 پانصد و پنج هزار و نه صد و هشتاد ریال قیمت یورو 551,720 پانصد و پنجاه و یک هزار و هفتصد و بیست ریال قیمت پوند 644,230 ششصد و چهل و چهار هزار و دویست و سی ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه …

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 15:31 ادامه »

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 15:31

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 15:31:31 برابر با 503,900 پانصد و سه هزار و نه صد ریال قیمت یورو 548,700 پانصد و چهل و هشت هزار و هفتصد ریال قیمت پوند 640,700 ششصد و چهل هزار و هفتصد ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه ای سکه امروز 2023/12/02 ساعت 15:31:31 برابر با …

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 15:31 ادامه »

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 15:32

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 15:32:09 برابر با 506,293 پانصد و شش هزار و دویست و نود و سه ریال قیمت یورو 555,513 پانصد و پنجاه و پنج هزار و پانصد و سیزده ریال قیمت پوند 642,863 ششصد و چهل و دو  هزار و هشت صد و شصت و سه ریال. نرخ قیمت دلار طلا …

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 15:32 ادامه »

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 15:34

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 15:34:08 برابر با 505,810 پانصد و پنج هزار و هشت صد و ده ریال قیمت یورو 553,490 پانصد و پنجاه و سه هزار و چهار صد و نود ریال قیمت پوند 640,950 ششصد و چهل هزار و نه صد و پنجاه ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه …

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 15:34 ادامه »

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 15:32

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 15:32:12 برابر با 504,180 پانصد و چهار هزار و صد و هشتاد ریال قیمت یورو 557,290 پانصد و پنجاه و هفت هزار و دویست و نود ریال قیمت پوند 644,060 ششصد و چهل و چهار هزار وشصت ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه ای سکه امروز 2023/11/29 …

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 15:32 ادامه »

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 15:37

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 15:37:29 برابر با 504,520 پانصد و چهار هزار و پانصد و بیست ریال قیمت یورو 552,610 پانصد و پنجاه و دو  هزار و ششصد و ده ریال قیمت پوند 637,370 ششصد و سی و هفت هزار و سیصد و هفتاد ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه …

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 15:37 ادامه »

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 15:31

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 15:31:18 برابر با 505,540 پانصد و پنج هزار و پانصد و چهل ریال قیمت یورو 554,360 پانصد و پنجاه و چهار هزار و سیصد و شصت ریال قیمت پوند 639,400 ششصد و سی و نه هزار و چهار صد ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه ای سکه …

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 15:31 ادامه »

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 15:31

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 15:31:11 برابر با 502,750 پانصد و دو  هزار و هفتصد و پنجاه ریال قیمت یورو 551,250 پانصد و پنجاه و یک هزار و دویست و پنجاه ریال قیمت پوند 634,380 ششصد و سی و چهار هزار و سیصد و هشتاد ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه ای …

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 15:31 ادامه »