دلار

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 15:31

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 15:31:10 برابر با 647,604 ششصد و چهل و هفت هزار و ششصد و چهار ریال قیمت یورو 706,470 هفتصد و شش هزار و چهار صد و هفتاد ریال قیمت پوند 826,430 هشت صد و بیست و شش هزار و چهار صد و سی ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه …

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 15:31 ادامه »

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 15:31

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 15:31:26 برابر با 647,726 ششصد و چهل و هفت هزار و هفتصد و بیست و شش ریال قیمت یورو 696,230 ششصد و نود و شش هزار و دویست و سی ریال قیمت پوند 812,330 هشت صد و دوازده هزار و سیصد و سی ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه …

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 15:31 ادامه »

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 15:31

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 15:31:22 برابر با 647,454 ششصد و چهل و هفت هزار و چهار صد و پنجاه و چهار ریال قیمت یورو 696,230 ششصد و نود و شش هزار و دویست و سی ریال قیمت پوند 812,330 هشت صد و دوازده هزار و سیصد و سی ریال. نرخ قیمت دلار طلا و …

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 15:31 ادامه »

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 15:31

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 15:31:04 برابر با 647,583 ششصد و چهل و هفت هزار و پانصد و هشتاد و سه ریال قیمت یورو 696,230 ششصد و نود و شش هزار و دویست و سی ریال قیمت پوند 812,330 هشت صد و دوازده هزار و سیصد و سی ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه …

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 15:31 ادامه »

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 15:32

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 15:32:11 برابر با 647,079 ششصد و چهل و هفت هزار وهفتاد و نه ریال قیمت یورو 692,940 ششصد و نود و دو  هزار و نه صد و چهل ریال قیمت پوند 808,740 هشت صد و هشت هزار و هفتصد و چهل ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت …

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 15:32 ادامه »

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 15:31

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 15:31:47 برابر با 647,646 ششصد و چهل و هفت هزار و ششصد و چهل و شش ریال قیمت یورو 690,760 ششصد و نود هزار و هفتصد و شصت ریال قیمت پوند 805,430 هشت صد و پنج هزار و چهار صد و سی ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت …

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 15:31 ادامه »

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 15:31

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 15:31:01 برابر با 647,840 ششصد و چهل و هفت هزار و هشت صد و چهل ریال قیمت یورو 701,720 هفتصد و یک هزار و هفتصد و بیست ریال قیمت پوند 818,180 هشت صد و هجده هزار و صد و هشتاد ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه ای …

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 15:31 ادامه »

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 15:32

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 15:32:25 برابر با 647,464 ششصد و چهل و هفت هزار و چهار صد و شصت و چهار ریال قیمت یورو 700,630 هفتصد هزار و ششصد و سی ریال قیمت پوند 816,920 هشت صد و شانزده هزار و نه صد و بیست ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه …

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 15:32 ادامه »

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 15:32

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 15:32:13 برابر با 641,691 ششصد و چهل و یک هزار و ششصد و نود و یک ریال قیمت یورو 699,031 ششصد و نود و نه هزار وسی و یک ریال قیمت پوند 814,921 هشت صد و چهارده هزار و نه صد و بیست و یک ریال. نرخ قیمت دلار طلا …

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 15:32 ادامه »

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 15:31

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 15:31:24 برابر با 644,030 ششصد و چهل و چهار هزار وسی ریال قیمت یورو 701,020 هفتصد و یک هزار وبیست ریال قیمت پوند 817,010 هشت صد و هفده هزار وده ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه ای سکه امروز 2024/04/04 ساعت 15:31:24 برابر با 458,080,000 چهار صد …

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 15:31 ادامه »