دلار

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 15:31

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 15:31:56 برابر با 647,000 ششصد و چهل و هفت هزار ریال قیمت یورو 656,640 ششصد و پنجاه و شش هزار و ششصد و چهل ریال قیمت پوند 762,900 هفتصد و شصت و دو  هزار و نه صد ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه ای سکه امروز 2024/05/08 …

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 15:31 ادامه »

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 15:31

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 15:31:12 برابر با 647,000 ششصد و چهل و هفت هزار ریال قیمت یورو 660,900 ششصد و شصت هزار و نه صد ریال قیمت پوند 769,810 هفتصد و شصت و نه هزار و هشت صد و ده ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه ای سکه امروز 2024/05/07 …

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 15:31 ادامه »

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 15:31

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 15:31:17 برابر با 647,000 ششصد و چهل و هفت هزار ریال قیمت یورو 662,890 ششصد و شصت و دو  هزار و هشت صد و نود ریال قیمت پوند 773,760 هفتصد و هفتاد و سه هزار و هفتصد و شصت ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه ای سکه …

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 15:31 ادامه »

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 15:31

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 15:31:22 برابر با 647,000 ششصد و چهل و هفت هزار ریال قیمت یورو 651,740 ششصد و پنجاه و یک هزار و هفتصد و چهل ریال قیمت پوند 759,640 هفتصد و پنجاه و نه هزار و ششصد و چهل ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه ای سکه امروز …

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 15:31 ادامه »

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 15:32

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 15:32:05 برابر با 647,000 ششصد و چهل و هفت هزار ریال قیمت یورو 663,197 ششصد و شصت و سه هزار و صد و نود و هفت ریال قیمت پوند 775,507 هفتصد و هفتاد و پنج هزار و پانصد و هفت ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه ای …

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 15:32 ادامه »

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 15:31

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 15:31:06 برابر با 647,000 ششصد و چهل و هفت هزار ریال قیمت یورو 663,631 ششصد و شصت و سه هزار و ششصد و سی و یک ریال قیمت پوند 775,941 هفتصد و هفتاد و پنج هزار و نه صد و چهل و یک ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه …

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 15:31 ادامه »

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 15:32

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 15:32:40 برابر با 647,000 ششصد و چهل و هفت هزار ریال قیمت یورو 663,100 ششصد و شصت و سه هزار و صد ریال قیمت پوند 775,060 هفتصد و هفتاد و پنج هزار وشصت ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه ای سکه امروز 2024/05/02 ساعت 15:32:40 برابر با …

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 15:32 ادامه »

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 15:31

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 15:31:25 برابر با 647,000 ششصد و چهل و هفت هزار ریال قیمت یورو 659,970 ششصد و پنجاه و نه هزار و نه صد و هفتاد ریال قیمت پوند 771,820 هفتصد و هفتاد و یک هزار و هشت صد و بیست ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه ای …

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 15:31 ادامه »

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 15:31

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 15:31:07 برابر با 647,000 ششصد و چهل و هفت هزار ریال قیمت یورو 673,880 ششصد و هفتاد و سه هزار و هشت صد و هشتاد ریال قیمت پوند 788,270 هفتصد و هشتاد و هشت هزار و دویست و هفتاد ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه ای …

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 15:31 ادامه »

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 15:31

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 15:31:18 برابر با 647,000 ششصد و چهل و هفت هزار ریال قیمت یورو 658,200 ششصد و پنجاه و هشت هزار و دویست ریال قیمت پوند 769,440 هفتصد و شصت و نه هزار و چهار صد و چهل ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت لحظه ای سکه امروز 2024/04/29 …

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 15:31 ادامه »