قیمت امروز

سکه امروز 112,330,000 ساعت 12:32

قیمت زنده سکه امامی 112,330,000 ریال امروز یازده مرداد هزار و چهارصد ساعت 12:32:51 قیمت سکه بهار آزادی قدیم 108,520,719 صد و هشت میلیون و پانصد و بیست هزار و هفتصد و نونزده ریال قیمت نیم سکه 58,700,000 پنجاه و هشت میلیون و هفتصد هزار ریال

قیمت سکه امروز ۱۴۰۰/۵/۱۰ ساعت 18:32

نرخ قیمت لحظه ای سکه روز ۱۴۰۰/۵/۱۰ ساعت 18:32:04 برابر با 112,420,330 صد و دوازده میلیون و چهار صد و بیست هزار و سیصد و سی ریال که بالاترین نرخ 114,160,000 و پایین ترین نرخ 112,280,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 108,520,000 صد و هشت میلیون و پانصد و بیست هزار ریال با بیشینه قیمتی …

قیمت سکه امروز ۱۴۰۰/۵/۱۰ ساعت 18:32 ادامه »

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 16:32

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 16:32:58 برابر با 255,120 دویست و پنجاه و پنج هزار و صد و بیست ریال قیمت یورو 295,310 دویست و نود و پنج هزار و سیصد و ده ریال قیمت پوند 357,190 سیصد و پنجاه و هفت هزار و صد و نود ریال. نرخ قیمت دلار طلا و سکه قیمت …

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 16:32 ادامه »

نرخ قیمت سکه امروز 2021/08/01 ساعت 14:31

قیمت لحظه ای سکه امروز 2021/08/01 ساعت 14:31:22 برابر با 112,620,000 صد و دوازده میلیون و ششصد و بیست هزار ریال که بالاترین نرخ 114,160,000 و پایین ترین نرخ 112,280,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 108,490,000 صد و هشت میلیون و چهار صد و نود هزار ریال با بیشینه قیمتی 110,020,000 و کمینه قیمتی 108,480,000 …

نرخ قیمت سکه امروز 2021/08/01 ساعت 14:31 ادامه »

قیمت سکه امروز ۱۴۰۰/۵/۹ ساعت 18:31

نرخ قیمت لحظه ای سکه روز ۱۴۰۰/۵/۹ ساعت 18:31:36 برابر با 115,220,000 صد و پانزده میلیون و دویست و بیست هزار ریال که بالاترین نرخ 116,270,000 و پایین ترین نرخ 113,280,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 110,020,699 صد و ده میلیون و بیست هزار و ششصد و نود و نه ریال با بیشینه قیمتی 111,020,000 …

قیمت سکه امروز ۱۴۰۰/۵/۹ ساعت 18:31 ادامه »

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 16:34

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 16:34:22 برابر با 256,990 دویست و پنجاه و شش هزار و نه صد و نود ریال قیمت یورو 296,440 دویست و نود و شش هزار و چهار صد و چهل ریال قیمت پوند 359,820 سیصد و پنجاه و نه هزار و هشت صد و بیست ریال. نرخ قیمت دلار طلا …

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 16:34 ادامه »

نرخ قیمت سکه امروز 2021/07/31 ساعت 14:31

قیمت لحظه ای سکه امروز 2021/07/31 ساعت 14:31:38 برابر با 115,710,000 صد و پانزده میلیون و هفتصد و ده هزار ریال که بالاترین نرخ 116,270,000 و پایین ترین نرخ 113,280,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 110,990,000 صد و ده میلیون و نه صد و نود هزار ریال با بیشینه قیمتی 111,020,000 و کمینه قیمتی 109,480,000 …

نرخ قیمت سکه امروز 2021/07/31 ساعت 14:31 ادامه »

قیمت سکه امروز ۱۴۰۰/۵/۸ ساعت 18:32

نرخ قیمت لحظه ای سکه روز ۱۴۰۰/۵/۸ ساعت 18:32:33 برابر با 111,580,507 صد و یازده میلیون و پانصد و هشتاد هزار و پانصد و هفت ریال که بالاترین نرخ 111,820,000 و پایین ترین نرخ 110,780,000 ثبت گردید. قیمت سکه بهار آزادی 107,990,507 صد و هفت میلیون و نه صد و نود هزار و پانصد و هفت …

قیمت سکه امروز ۱۴۰۰/۵/۸ ساعت 18:32 ادامه »